Extra bolagsstämma den 5 februari 2024

Coegin Pharma höll extra bolagsstämma måndagen den 5 februari 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Medicon Village, 223 81 Lund.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens redogörelse

Revisorsyttrande - väsentliga händelser

Årsredovisning för 2022

Fullmaktsformulär

Villkorsbilaga teckningsoptioner

Årsstämma den 25 maj 2023

Aktieägarna i Coegin Pharma kallades till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 11.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till beslut om sammanläggningen av aktier 

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen 

Förslag till beslut om emissionsmyndigande  

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet 

Årsredovisning 2022

Årsstämma den 19 maj 2022

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Follicums årsredovisning 2021
Coegin Pharmas Årsredovisning 2021

Årsstämma den 27 maj 2021

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Riktlinjer för valberedningen

Årsredovisning 2020

Extra bolagsstämma den 29 september 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Informationsbroschyr med anledning av villkorat förvärv av Coegin Pharma AS

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8§ aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-03-14 - 2020-08-17

STYRELSEN YTTRANDE enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende utdelning av aktierna i Goldcup 20150 AB (u.nä.t. GB Dividend AB)

STYRELSENS REDOGÖRELSE enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen avseende utdelningen av aktierna i Goldcup 20150 AB (u.nä.t. GB Dividend AB)

STYRELSEN REDOGÖRELSE Enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning genom kvittning

STYRELSEN REDOGÖRELSE enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen över väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse och förslag enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen vid efterutdelning

Revisorsyttrande enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:55l) över styrelsens redogörelse för kvittning

Styrelsens för GoldBlue AB (publ) förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2019

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Informationsbroschyr inför extra bolagsstämma

Årsstämma den 2 april 2020

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande 

Information om automatiskt inlösenförfarande

Revisorns yttrande

Bolagsordning antagen på stämma

Protokoll

Röstlängd

Extra Bolagsstämma den 9 september 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma i GoldBlue den 17 juni 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 7 juni 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma