Coegin Pharma är noterat på NGM Nordic SME

Bolagets aktiekapital uppgår till 10 193 056 SEK fördelat på 20 386 112 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,5 SEK per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet.

Coegin Pharma AB:s aktier är parallellnoterade på Börse Stuttgart från och med den 1 juli 2024.

Handelsinformation

Coegin Pharma AB

ISIN: SE0020357754
Kortnamn: COEGIN


Teckningsoptioner

Bolaget har 10 000 000 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2024 varav 3 000 000 har tilldelats nyckelpersoner till bolaget. Varje nittiofemtal (95) teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2024 till den 31 december 2024 till ett pris om 24 SEK per aktie.

Fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt om högst 0,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.