Coegin Pharma är noterat på NGM Nordic SME

Bolagets aktiekapital uppgår till 35 334 050,625 SEK fördelat på 785 201 125 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,045 SEK per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet.

Handelsinformation

Coegin Pharma AB

ISIN: SE0014262218
Kortnamn: COEGIN


Teckningsoptioner

Bolaget har 10 000 000 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2024 varav 3 000 000 har tilldelats nyckelpersoner till bolaget. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2024 till den 31 december 2024 till ett pris om 0,26 SEK per aktie.

Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt om högst 1,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.