Om AVX001

AVX001 är vår läkemedelskandidat för behandling av hudcancer, mer konkret; aktinisk keratos och basalcellscancer. Planen är att genomföra en fas 2b- och en 2a-studie i nära samarbete med en partner.

AVX001 är en liten molekyl och selektiv hämmare av ett enzym som kallas cPLA2α som spelar en grundläggande roll i många inflammatoriska sjukdomar, inklusive cancer. AVX001 har i kliniska prövningar visat sig vara säker och vältolererad. Den har faktiskt visat sig vara tio gånger mer potent vid behandling av basalcellscancer (BCC) i labbet än en av de mest välkända produkterna på marknaden, vismodegib (den aktiva ingrediensen i Erivedge, som är en godkänd behandling för BCC). AVX001 levereras in i huden i en kosmetiskt attraktiv gel.

  • Angriper cancern på både immunceller och snabbdelande cancerceller
  • Har visat tydlig effekt i fyra kliniska studier, efter bara fyra veckor

Marknaden

Aktinisk keratos (AK) och basalcellscancer (BCC) är mycket vanliga sjukdomar, båda är hudsjukdomar som beror på skador orsakade av solstrålar. Aktinisk keratos är det överlägset vanligaste hudcancertillståndet och drabbar upp till 60 miljoner människor bara i USA. Basalcellscancer är den vanligaste typen av hudcancer, med uppskattningsvis 4 miljoner nya fall varje år bara i USA. Det finns få läkemedelsbehandlingar tillgängliga och de flesta är förknippade med måttliga till svåra biverkningar. Därför ser vi en möjlighet på marknaden för en säker och effektiv behandling med vår kliniskt validerade läkemedelskandidat AVX001.

Marknadsvärde basalcellscancer

70 miljarder kronor

Milstolpar

2024

Samutvecklings-
/utlicensieringsavtal med partner.

2024

Ytterligare hudtoleratbilitetsstudier för att förlänga behandlingsperioden, producera studiemedicin och förbereda ansökningarna för kliniska prövningar.

2025

Första patienten i fas 2b-studie i AK och 2a-studie i BCC kliniska prövningar.

2026

Nyckelresultat från de kliniska prövningarna.

Forskning

AVX001 är en mycket potent och selektiv liten molekyl som blockerar aktiviteten hos nyckelenzymet cPLA2α, som är en viktig biomarkör för dålig prognos vid cancer. När AVX001 blockerar aktiviteten hos cPLA2α, så minskas nivåerna av arakidonsyra, vilket i sin tur minskar tumörtillväxt genom att påverka flera nyckelfatkorer i cancerutveckling, inklusive programmerad celldöd, anti-tumörinflammation, hämning av angiogenes och antitumörproliferation.

Höga nivåer av cPLA2α korrelerar med metastaser och dålig prognos för flera cancerformer. Även dåliga behandlingsresultat av befintliga behandlingar har visats korrelera med höga nivåer av cPLA2α, och att hämma cPLA2α i kombination med befintliga standardbehandlingar, till exempel strålning, ökar behandlingssvaret i prekliniska modeller.

• Kliniskt validerad läkemedelskandidat
• Väldokumenterad verkningsmekanism
• Starka bevis för behandling av inflammationsdrivna cancerformer
• Hudvänlig med utmärkt säkerhetsprofil och begränsade hudreaktioner
• Kosmetiskt tilltalande gelformulering med hög leverans av läkemedelskandidaten in i huden

Lovande resultat i slutförda kliniska studier

Kliniska säkerhets- och effektivitetsstudier har genomförts i fyra fas 1/2a kliniska studier. Två studier med en topikal salvformulering för behandling av patienter med mild till måttlig psoriasis, och två studier med en gelformulering för behandling av atopisk dermatit och aktinisk keratos (AK). I den senare genomförde vi Copenhagen Actinic Keratosis Study (COAKS), en 12-veckors, enkelcentrerad, randomiserad, vehikelkontrollerad, dubbelblind, hybrid klinisk prövning på vuxna med flera AK-lesioner Olsen grad 1 eller 2. Denna studie påvisade att AVX001 topikal gelformulering var säker och tolererbar, och effekt observerades vid den högsta dosen. De tre andra studierna påvisade att AVX001 var säker och effektiv vid behandling av psoriasispatienter.

AVX001 3% minskade antalet AK-lesioner

AVX001 visade övergripande effekt

AVX001 verkar mer effektivt vid svårare AK grad 2

Proliferation av basalcellscancerceller är starkt beroende av den så kallade Hedgehog-signalvägen, och det marknadsförda läkemedlet vismodegib har utvecklats för att blockera denna väg. AVX001 har undersökts i en mänsklig modell för basalcellscancer i labben. Experimenten visade en kraftfull dosberoende effekt och var tio gånger mer potent jämfört med vismodegib (den aktiva ingrediensen i Erivedge, som är en godkänd behandling för BCC). Dessa data utgör en stark grund för den planerade kliniska studien på ytligt basaliom.

Plan

Planen är att identifiera en eller flera licencierings-/utvecklingspartners för att fortsätta utvecklingen av AVX001 och utföra en fas 2-studie.

Bakgrund

AXV001 har utvecklats av professor Berit Johansen vid NTNU i Trondheim, Norge, och professor Leif Skattebøl vid Universitetet i Oslo, Norge. Den banbrytande forskningen om nyckelenzymet cPLA2α och dess centrala roll i inflammation och cancer har utförts i nära samarbete med professor Edward Dennis vid University of California, San Diego, och professor Joseph Bonventre vid Harvard Medical School, Boston.

Forskningen om cPLA2α och rollen för AVX001 i AK och BCC har utförts av professor Berit Johansen, NTNU, och professor Merete Hædersdal vid det Danska Forskningscentret för Hudcancer, Köpenhamns Universitet.