Niclas Lundqvist Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan september 2020

Utbildning och erfarenhet:
Niclas Lundqvist är utbildad jur.kand. och har tidigare varit verksam vid Domstolsverket och på advokatbyrå med huvudsaklig inriktning på avtalsrätt och corporate finance juridik. Entreprenör som startat en mängd verksamheter bl.a. ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Lång erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag (bland annat i Cantargia

AB och Rhovac AB) och värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Innehav:
Niclas Lundqvist äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma.

Tore Duvold Styrelseledamot och VD

Styrelseledamot och VD sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Tore Duvold har mer an tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av dermatologiska sjukdomar, antibiotika och njure. Tore Duvold var VD för Aker Biopharma AS 2014 - 2015 och Senior Vice President och del av koncernledningen på LEO Pharma under totalt 15 år. Tore Duvold kommer senast från Innovation Fund Denmark där han tillträdde som vice VD under 2015 och utsågs till verkställande direktör i april 2019. Tore Duvold har suttit i styrelser och advisory boards hos både Danmarks Tekniske Universitet och Köpenhamns Universitet. Tore Duvold har utbildning som organisk kemist från universitet i Bergen och Oslo och har en doktorsgrad inom bioorganisk kemi från Universite Louis Pasteur, Frankrike. 

Innehav:
Tore Duvold äger privat 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024 i Coegin Pharma.

Jesper Kihl Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan september 2020. 

Utbildning och erfarenhet:
Jesper Kihl har en MSc i Chemical Engineering från Danmarks Tekniska Universitet och har 40 års erfarenhet från arbete inom Life Science och Med Tech, främst i ledande befattningar. Han tillbringade 14 år som bl.a. Vice President Global Regulatory Affairs i LEO Pharma A/S. Innan dess var han 22 år på Novo Nordisk inom bl.a. tillverkning, kvalitet, utveckling, marknadsföring och logistik. Jesper Kihl är och har varit medlem i flera advisory boards, bland annat för Biogenity samt Gens & Associates, och arbetar med fonder, universitet och andra institutioner.

Innehav:
Jesper Kihl äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma.

Lars Persson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Lars Persson har en MSc i kemi och har över 25 års erfarenhet från seniora positioner inom MedTech och Venture Capital. Han har bland annat arbetat på Atos Medical AB, Stiftelsen Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB. Han har även erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i flera bolag, bland annat Invent Medic Sweden AB. 

Innehav:
Lars Persson äger 385 000 aktier privat, och 3 249 400 aktier genom Mandelträdet AB vilket ägs till 50 procent av Lars Persson, i Coegin Pharma.

Erlend Skagseth Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan september 2020. 

Utbildning och erfarenhet:
Erlend Skagseth har en MBA-examen och 30 års erfarenhet från FoU-baserad projektledning och affärsutveckling samt 15 års erfarenhet av VC-investeringar i tidigt skede. Erlend Skagseth ar Managing Partner på Sarsia Seed och har medverkat vid flera turnarounds och förhandlat fram flera internationella kontrakt, licenser och exits. Har lång erfarenhet från styrelsearbete i utvecklings- och tillväxtbolag. 

Innehav:
Sarisa Seed AS äger 14 483 802 aktier i Coegin Pharma. Erlend Skagseth äger indirekt genom Mitosis AS cirka 5 procent av aktierna i Sarisa Seed AS.

Thoas Fioretos Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet:
Thoas Fioretos är professor och överläkare vid avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Thoas Fioretos forskning fokuserar på molekylära och funktionella studier av genetiska förändringar i leukemi och hur sådana förändringar kan användas för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Han har författat fler än 130 vetenskapliga artiklar. Thoas Fioretos är en av grundarna till Cantargia AB samt bio-IT-företaget Qlucore AB och är styrelseledamot i Cantargia AB, Qlucore AB samt styrelsesuppleant i Neodos AB.

Innehav:
Thoas Fioretos äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma.