Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa dermakosmetiska produkter och banbrytande läkemedelskandidater. Våra projekt har stor potential att förbättra livskvaliteten för personer med kosmetiska utmaningar och för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna ”first-in-class” läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag.

Med våra tre portföljbolag har vi en pipeline bestående av både dermakosmetiska produktkandidater för stimulering av hårväxt och banbrytande läkemedelskandidater inom cancer. I moderbolaget Coegin Pharma drivs projekt inom diabeteskomplikationer baserat på ett nära samarbete med Lund universitet.

Affärsmodell och strategi

Vår affärsmodell fokuserar på identifiering av nya banbrytande projekt med tydlig potential för värdeförädling.

1. Identifiering av nya projekt

Det här är de krav vi ställer på potentiella nya projekt:

  • Projekt med starka forskningsdata och patentskydd.
  • Projekt med betydande kommersiell potential.
  • Projekt med potential för nya banbrytande behandlingsmetoder.
  • Projekt inriktade mot ett klart identifierat marknadsbehov och definierbara milstolpar.
  • Projekt som kan gagnas av Coegin Pharmas kompetenser, struktur och resurser.
  • Projekt med hanterbara kapitalbehov.
  • Projekt med potential för tidig exit.

2. Finansiering av portföljbolagen

Tack vare bred och lång erfarenhet av finansiering i kombination med en fokuserad och effektiv affärsmodell, så har vi goda förutsättningar för att identifiera, värdeutveckla och finansiera läkemedelsprojekt på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt. I och med bolagiseringen av våra portföljbolag kan vi skapa optimalt fokus för varje projekt och för att ge respektive projekt rätt expertis och finansiella förutsättningar. Det ger även intressanta möjligheter för att kunna anpassa finansieringslösningar för enskilda portföljbolag samtidigt som det ger oss en reducerad kostnads- och riskprofil.

Coegin Pharmas status som noterat bolag medför tillgång till en bred aktieägarbas och publikt kapital. Modellen med portföljbolag skapar även möjligheter att attrahera specialistinvesterare med ett direkt intresse av ett specifikt utvecklingsprojekt i ett portföljbolag. Finansieringsmodellen kan således anpassas efter respektive portföljbolags och investerares behov. Coegin Pharmas totala kapitalbehov reduceras då de nya portföljbolagen kan finansieras separat i en onoterad miljö, samtidigt som det är en kostnadseffektiv modell.

Vår strategi är att genom en mix av finansieringsmodeller, kostnadseffektiv struktur och möjligheten till externa direktinvesteringar i portföljbolag kunna driva en bred portfölj av projekt utan att väsentligt accelerera Coegin Pharmas kapitalbehov. Vi kan på så sätt kombinera fördelarna av att vara ett noterat bolag med möjligheten att kunna attrahera specialiserade investerare eller potentiella framtida partners att kunna direktinvestera i våra onoterade portföljbolag. Finansieringsstrategin som kan skräddarsys för varje portföljbolags behov, möjliggör för oss att aktivt kunna bredda sin projektportfölj med ett begränsat finansieringsbehov.

3. Värdeförädling och skalbarhet

En av våra styrkor är att vi inom bolaget har ett starkt nätverk av experter över hela värdekedjan för läkemedelsutveckling, från forskning och klinisk utveckling till kommersiell positionering och exit. Vi kan på ett flexibelt sätt använda rätt resurser vid rätt tidpunkt och kostnadseffektivt värdeförädla portföljbolagens projekt. Vi säkerställer att projekten drivs av rätt personer med erfarenheter och kompetenser inom det relevanta terapeutiska området, att projekten har en väldefinierad strategi för regulatoriska godkännanden samt en väldefinierad strategi för kommersialisering av läkemedelskandidaten.

En annan viktig del för att kunna driva portföljbolagen kostnadseffektivt, är den välutvecklade plattform för projekt- och bolagsstyrning samt administration som vi har byggt upp. Portföljbolagen kan ta del av gemensamma administrations- och forskningsresurser och inarbetade bolagsstyrningsrutiner vilket ger synergier genom bl.a. minskade overheadkostnader och en effektiv styrning.

4. Exit

Portföljen ska ha väldefinierade exit- och partnerstrategier med balans mellan ett rimligt kapitalbehov, attraktiva kommersiella förutsättningar och potential för tidig exit efter att Coegin Pharma har värdeförädlat projekten. Coegin Pharma definierar exit som en utlicensiering till internationella industriella aktörer, men exit-begreppet kan även innefatta spinout med efterföljande notering alternativt försäljning av ett portföljbolag till ett större life science-bolag där Coegin Pharmas projekt/portföljbolag kompletterar förvärvarens befintliga verksamhet. Coegin Pharmas portföljbolag har därför löpande dialoger med bland annat potentiella industripartners inom bioteknik- och läkemedelsindustrin samt kosmetikbolag.