Vi är ett nordiskt bioteknikföretag som genom vår hub & spoke affärs- och portföljmodel vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. 

Med våra tre portföljbolag har vi sammantaget en pipeline med fyra projekt redo för att inleda klinisk fas IIa och fas IIb inom hudcancer, håravfall och kroniska sår samt ett projekt inom blodcancer som förbereds för klinik. I moderbolaget Coegin Pharma drivs projekt i tidig preklinisk fas inom diabeteskomplikationer baserat på ett nära samarbete med NTNU och Lund universitet.

Affärsmodell och strategi

Vår affärsmodell fokuserar på identifiering av nya banbrytande projekt med tydlig potential för värdeförädling.

1. Identifiering av nya projekt

Det här är de krav vi ställer på potentiella nya projekt:

  • Projekt med starka forskningsdata och patentskydd.
  • Projekt med betydande kommersiell potential.
  • Projekt med potential för nya banbrytande behandlingsmetoder.
  • Projekt inriktade mot ett klart definierat medicinskt behov och definierbara milstolpar.
  • Projekt som kan gagnas av Coegin Pharmas kompetenser, struktur och resurser.
  • Projekt med hanterbara kapitalbehov.
  • Projekt med potential för tidig exit.

2. Finansiering av portföljbolagen

Tack vare bred och lång erfarenhet av finansiering i kombination med en fokuserad och effektiv affärsmodell, så har vi goda förutsättningar för att identifiera, värdeutveckla och finansiera läkemedelsprojekt på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt. I och med bolagiseringen av våra portföljbolag kan vi skapa optimalt fokus för varje projekt och för att ge respektive projekt rätt expertis och finansiella förutsättningar. Det ger även intressanta möjligheter för att kunna anpassa finansieringslösningar för enskilda portföljbolag samtidigt som det ger oss en reducerad kostnads- och riskprofil.

Coegin Pharmas status som noterat bolag medför tillgång till en bred aktieägarbas och publikt kapital. Modellen med portföljbolag skapar även möjligheter att attrahera specialistinvesterare med ett direkt intresse av ett specifikt utvecklingsprojekt i ett portföljbolag. Finansieringsmodellen kan således anpassas efter respektive portföljbolags och investerares behov. Coegin Pharmas totala kapitalbehov reduceras då de nya portföljbolagen kan finansieras separat i en onoterad miljö, samtidigt som det är en kostnadseffektiv modell.

Vår strategi är att genom en mix av finansieringsmodeller, kostnadseffektiv struktur och möjligheten till externa direktinvesteringar i portföljbolag kunna driva en bred portfölj av projekt utan att väsentligt accelerera Coegin Pharmas kapitalbehov. Vi kan på så sätt kombinera fördelarna av att vara ett noterat bolag med möjligheten att kunna attrahera specialiserade investerare eller potentiella framtida partners att kunna direktinvestera i våra onoterade portföljbolag. Finansieringsstrategin som kan skräddarsys för varje portföljbolags behov, möjliggör för oss att aktivt kunna bredda sin projektportfölj med ett begränsat finansieringsbehov.

3. Värdeförädling och skalbarhet

En av våra styrkor är att vi inom bolaget har ett starkt nätverk av experter över hela värdekedjan för läkemedelsutveckling, från forskning och klinisk utveckling till kommersiell positionering och exit. Vi kan på ett flexibelt sätt använda rätt resurser vid rätt tidpunkt och kostnadseffektivt värdeförädla portföljbolagens projekt. Vi säkerställer att projekten drivs av rätt personer med erfarenheter och kompetenser inom det relevanta terapeutiska området, att projekten har en väldefinierad strategi för regulatoriska godkännanden samt en väldefinierad strategi för kommersialisering av läkemedelskandidaten.

En annan viktig del för att kunna driva portföljbolagen kostnadseffektivt, är den välutvecklade plattform för projekt- och bolagsstyrning samt administration som vi har byggt upp. Portföljbolagen kan ta del av gemensamma administrations- och forskningsresurser och inarbetade bolagsstyrningsrutiner vilket ger synergier genom bl.a. minskade overheadkostnader och en effektiv styrning.

4. Exit

Vi definierar exit som en tidig utlicensiering i fas I eller fas II till internationella industriella aktörer, men exit-begreppet kan även innefatta spinout med efterföljande notering alternativt försäljning av ett portföljbolag till ett större life science bolag där våra portföljbolag kompletterar förvärvarens befintliga verksamhet. Portföljbolagen ska ha väldefinierade exitstrategier med en balans mellan en rimlig kostnadsprofil, attraktiva kommersiella förutsättningar och potential för tidig exit efter att vi har värdeförädlat projekten.