För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma AB genomför en riktad emission till garant i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen samt meddelar att företrädesemissionen nu är registrerad

Coegin Pharma AB ("Coegin" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 26 februari 2021 ("Företrädesemissionen"), och som finansierar Bolagets uppdaterade projektplan samt omstruktureringen av verksamheten. I samband med Företrädesemissionen genomför Bolaget nu en riktad emission, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, till en garant i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,32 SEK per aktie, vilket motsvarar priset per aktie i Företrädesemissionen. Företrädesmissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BT är den 16 april 2021. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/VP-konto den 22 april 2021.

Som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen, hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. En garant har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 april 2020, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 938 932 aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att som ett led i Företrädesemissionen uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanten till följd av ingånget garantiavtal.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,32 SEK per aktie, vilket motsvarar priser per aktie i Företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalet, varför styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Betalning har skett genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Coegin med 938 932 aktier till totalt 612 593 931 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med totalt 42 251,94 SEK till 27 566 726,895 SEK. Utspädningen med anledning av Företrädesemissionen uppgår till cirka 0,15 procent.

Nedan presenteras den garant som begärt att erhålla sin respektive garantiersättning i form av aktier i Bolaget:

- Råsunda Förvaltning AB, org. nr. 556740-7688

Därutöver låter Bolaget meddela att Företrädesemissionen nu är registrerad hos Bolagsverket. Till följd av detta har konvertering av BT till stamaktier beställts hos Euroclear. Bolaget avser att anta följande tidsplan.

- Sista dag för handel med BT på NGM Nordic SME - 16 april 2021

- Avstämningsdag - 20 april 2021

- Tidpunkt för när de nya stamaktierna syns på respektive VP-konto/depå - 22 april 2021

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

2022-03-31
Regulatory

Coegin Pharma, a Nordic biotechnology company that, with unique technologies and competencies, develops novel treatments in cancer and inflammatory-driven diseases today reports positive top-line data from its COAK study - a clinical Phase I/II trial in which the safety and tolerability of AVX001 was evaluated in 60 patients with actinic keratosis. The findings demonstrated that two different doses of AVX001 (1% and 3%) are safe and well tolerated in treatment of patients with actinic keratosis. While the study was not designed to draw definite conclusions on efficacy, the findings indicate a clear tendency to efficacy and a potential for AVX001 to become a future treatment option for patients with actinic keratosis. Based on these results, additional in-depth analyses of the findings from the study are ongoing in parallel with the evaluation and planning of the continued clinical development of AVX001.

<<
1
...
3
4
5
6
...
11
>>