Viktig information / Disclaimer

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd för vissa personer. Mottagarna av detta erbjudande i jurisdiktioner där detta erbjudande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta erbjudande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i bolaget i någon jurisdiktion, varken från Coegin Pharma AB eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige sker endast genom det informationsmemorandum som bolaget offentliggör.

Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not intended for certain persons. Recipients of this offer in jurisdictions where this offer has been published or distributed should inform themselves of and observe such restrictions. This offer does not constitute an offer of, or an invitation to acquire or subscribe for, any securities of the company in any jurisdiction, whether by Coegin Pharma AB or anyone else, in which such offer would be unlawful. The offer to the public in Sweden is only made through the information memorandum published by the company.

Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till erbjudandet, vilket vare sig direkt eller indirekt, lämnas till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av personer i Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där erbjudandet, distribution av information avseende erbjudandet eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (”Exkluderad Jurisdiktion”).

The information on this part of the website relates to the offer, which is not being made, directly or indirectly, to, and no application forms will be accepted from or on behalf of, persons in Canada, Australia, Japan, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or South Korea, or any other jurisdiction in which the offer is being made, distribution of information relating to the offer or acceptance of the offer would be contrary to applicable laws or regulations or would require the preparation of an additional memorandum and/or prospectus or registration or any other action in addition to that required by Swedish law (the "Excluded Jurisdiction").

Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där erbjudandet skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.

The distribution of the information on this website and other documents relating to the offer may, in Excluded Jurisdictions, be subject to restrictions, require additional documentation to be prepared or measures to be taken or be contrary to applicable laws and regulations in such jurisdictions. Accordingly, the information on this part of the website may not be forwarded, distributed, reproduced or made available in or to any Excluded Jurisdiction where the offer would require additional memorandum and/or prospectus to be prepared or registration to be effected or any other measures to be taken in addition to those required by Swedish law or where this would be contrary to applicable laws or regulations in such country and the information does not constitute an offer or solicitation to acquire, transfer, subscribe for or exchange securities to persons in such jurisdictions. Accordingly, neither the offer nor any other information or documentation relating to the offer may be sent, posted or otherwise distributed in or to any Excluded Jurisdiction.

Detta erbjudande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas till försäljning i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta erbjudande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

This offer does not constitute or form part of an offer or solicitation to buy or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States unless they are registered or exempt from registration under the US Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"), and may not be offered for sale in the United States without registration or exemption from registration or be included in a transaction not subject to registration under the Securities Act. There is no intention to register any securities in the United States or to make a public offering of securities in the United States. The information in this offer may not be disclosed, published, copied, or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or to any jurisdiction where the disclosure, publication, or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations or would require registration or other measures than those required by Swedish law. Actions contrary to this instruction may constitute a violation of applicable securities laws.