Coegin Pharmas portföljbolag Reccura Therapeutics rapporterar nya forskningsresultat inom hudcancer

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") rapporterade i oktober 2022 positiva forskningsdata som bekräftade att huvudkandidaten AVX001 har potential som ett framtida behandlingsalternativ för basalcellscancer (BCC). Reccura Therapeutics AS ("Reccura Therapeutics") rapporterar nu ytterligare lovande prekliniska forskningsresultat med AVX001 inom hudcancer, i direkt jämförelse med läkemedlet vismodegib. Sammanfattningsvis visade AVX001 en potent hämning av både BCC-celler och skivepitelcancer-celler med en 10 gånger högre effekt på cellproliferation i BCC än för motsvarande resultat med vismodegib i försöket.

Förra året slutförde Coegin Pharma COAK-studien, en kombinerad fas I/II klinisk studie med AVX001 i patienter med aktinisk keratos. Studien visade att AVX001 är säker med endast lindriga hudreaktioner och att det fanns tydlig tendens till effekt i högsta dosen, speciellt på de allvarligare lesionerna. Bolaget vill ytterligare underbygga dokumentationen inom hudcancer inför den planerade fas IIa-studien i basalcellscancer (BCC), den vanligaste typen av hudcancer. I detta sammanhang har företaget intensifierat sin forskningsverksamhet för att stärka den biologiska rationalen och den terapeutiska potentialen för AVX001 vid behandling av BCC. I oktober 2022 publicerades resultaten från prekliniska försök med AVX001 i humana BCC-celler som visade en fem gånger mer potent hämning av celltillväxt jämfört med publicerade data för vismodegib, som är ett kommersiellt tillgängligt läkemedel för behandling av BCC.

Reccura Therapeutics kan nu presentera nya prekliniska forskningsresultat där AVX001 har testats i humana BCC-celler (UWBCC1-celler) och i skivepitelcancer (SCC) (A431-celler), denna gång i en direkt jämförelse med läkemedlet vismodegib i försöken. Resultaten visade en potent och selektiv hämning av celltillväxt med AVX001 i koncentrationer ner till 4 M i BCC-celler och 8 M i SCC-celler. Dessutom visades en tiofaldigt mer potent effekt för minskning av celltillväxten i direkt jämförelse i försöket mellan AVX001 (2,8 M) och vismodegib (28 M). Sammantaget visar detta prekliniska försök en potent effekt på hämningen av celltillväxten, både för BCC och SCC, med den största effekten på BCC, och att AVX001 är 10 gånger mer potent i hämningen av celltillväxten i BCC än läkemedlet vismodegib.

"Dessa lovande forskningsresultat bekräftar potentialen för AVX001 som ett framtida behandlingsalternativ för patienter som drabbas av hudcancer."säger Jesper Kihl, VD för Reccura Therapeutics.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Om Reccura Therapeutics AS
Reccura Therapeutics är ett portföljbolag till Coegin Pharma med fokus på att kunna erbjuda en unik och vältolererad behandling för både aktinisk keratos och basalcellscancer. Nästa steg i bolagets utvecklingsprogram är en fas IIa studie med AVX001 inom basalcellscancer och målsättningen är att genomföra en utlicensiering alternativt att identifiera en pharma- eller venture capital partner för finansiering innan en fas IIa studie inleds.

Filer för nedladdning