Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharmas portföljbolag Avexxin Oncology presenterar nya lovande forskningsresultat för AVX420 i blodcancer

Coegin Pharma AB:s ("Coegin Pharma") portföljbolag Avexxin Oncology AS ("Avexxin") har vid ett nyligen genomfört prekliniskt försök med huvudkandidaten AVX420 observerat en betydande effekt i humana blodcancerceller. Detta indikerar att AVX420 har selektiva egenskaper mot blodcancerceller och därmed mindre risk att framkalla biverkningar på det friska immunsystemet, vilket ofta ses vid dagens kombinationsbehandlingar mot cancer.

Kort efter etableringen av det norska portföljbolaget Avexxin, kan bolaget nu presentera nya lovande data efter prekliniska försök med AVX420 i humana blodcancerceller.

I ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), ledda av professor Berit Johansen, och St. Olavs Hospital i Trondheim, ledda av cancerforskare och professor Magne Børset, har effekten av AVX420 i humana blodcancerceller undersökts.  

Preliminära resultat visar att Avexxins läkemedelskandidat AVX420 framkallar en specifik form för celldöd, programmerad celldöd, i ett mycket lågt koncentrationsområde (nM) specifikt för humana blodcancerceller (leukemi). Denna känslighet för celldöd observerades inte i humana friska T-celler, även med femtio gånger högre koncentration av AVX420, vilket undersöktes i fyra oberoende experiment. 

Den programmerade celldöden är inte skadligt för värden och framkallar inte någon inflammatorisk reaktion, till skillnad från en annan typ av celldöd, nekros, som kännetecknas av den vanliga biverkningsprofilen som ofta ses vid kemoterapi. Detta talar för att AVX420 har selektiva egenskaper mot blodcancerceller och mindre risk att framkalla biverkningar på det friska immunsystemet, vilket ofta ses vid befintliga behandlingsalternativ. 

Med hänsyn till det nuvarande utbudet av kombinationsterapier är nya behandlingsalternativ av stort intresse för patienter som inte är lämpliga för intensiv behandling såsom exempelvis kemoimmunterapi, därför görs bedömningen att AVX420 har potential att bli ett attraktivt behandlingsalternativ inom detta patientsegment, både som singelbehandling och i kombinationsbehandling för blodcancerpatienter.

"Med dessa data är jag övertygad om att AVX420 har potential att hjälpa patienter med blodcancer och kan till och med visa sig bli mer effektiv i kombination med andra existerande behandlingsstrategier." säger John Zibert, VD för Avexxin Oncology. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Om Avexxin Oncology AS
Avexxin Oncology är ett norskt bioteknikföretag med fokus på utveckling av nya innovativa läkemedel inom inflammationsdriven cancer där behovet av nya och bättre behandlingar är stort. Avexxin Oncology skapar värden genom att på ett effektivt sätt utveckla nya läkemedelskandidater med stor terapeutisk potential till kliniska studier i partnerskap med kompetenta aktörer inom onkologi med mål om tidlig exit. Bolagets primära läkemedelskandidat AVX420 baseras på en unik och välvaliderad verkningsmekanism och har i prekliniska studier visat lovande resultat särskilt inom trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi).

Filer för nedladdning