Coegin Pharma offentliggör årsredovisning för 2022

Coegin Pharma AB (publ) ("Coegin Pharma") offentliggör idag, den 4 maj 2023, årsredovisning för 2022.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.coeginpharma.com och bifogas även till detta pressmeddelande.

Utdrag ur VD-ordet
Jag kan stolt konstatera att Coegin Pharma har kommit stärkt ur 2022. Vi har under det gångna året utökat vår pipeline och arbetat intensivt med vår affärsutveckling.

Vårt mål är att sluta ett eller flera licensavtal under 2023 som kan bidra till att finansiera nästa fas 2b-studie för FOL005 inom alopeci och nästa fas 2a-studie med AVX001 inom basalcellscancer, då dessa studier kommer att kräva ytterligare finansiering.

Vi är övertygade om att Coegin Pharma, med våra tre portföljbolag och två unika teknologiplattformar, tillsammans med omfattande expertis inom dermatologi, cancer och diabeteskomplikationer, ger en stor potential att skapa värde för våra aktieägare inom de kommande 24 månaderna. Vår målsättning är att vi inom 9-18 månader kan starta en klinisk fas 2b-studie med FOL005 inom alopeci, en fas 2a-studie med AVX001 inom basalcellscancer och att vi närmar oss en klinisk fas 1b-studie med AVX420 inom leukemi.

I revisionsberättelsen finns följande avsnitt gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
"Vi vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen sida 40 under avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer, där det framgår att styrelsen arbetar med fortsatt finansiering av bolagets verksamhet inklusive portföljbolag. Detta innebär att det inte finns en säkerställd finansiering till slutet av 2023 per avgivandet av denna årsredovisning. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta."

Bolagets kommentar
Revisorns uttalande om rörelsekapitalet grundar sig i att Coegin Pharma är ett tillväxtbolag som i huvudsak finansieras via externt kapital. Under första kvartalet 2023 tillfördes Coegin Pharma nytt kapital om sammanlagt cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader genom en företrädesemission om ca 15,3 MSEK och en riktad nyemission om 10 MSEK.

Som en naturlig följd av bolagets hub & spoke affärsmodell pågår ett aktivt arbete för att säkerställa separata finansieringar för Coegin Pharmas portföljbolag under det innevarande året. Coegin Pharma arbetar med olika finansieringsalternativ för portföljbolagen samtidigt som där pågår ett arbete med att knyta till sig licensierings- och samutvecklingspartners för FOL005 och AVX001 med potential att stärka den finansiella ställningen.Beroende på tidpunkten för när dessa aktiviteter faller in kan det bli aktuellt att ta in ytterligare kapital i Coegin Pharma under 2023.

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i bolaget, genomförda emissioner, den samlade projektportföljen med fyra kliniska projekt redo för fas 2 studier och status på affärsutvecklingsarbetet gör styrelsen bedömningen att utsikterna är goda för att fortsätta utveckla bolagets affärsmodell och exekvera på fastställda målsättningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.