Coegin Pharma har rekryterat den första patienten till COAK-studien

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") meddelar idag att den första patienten är inskriven i Bolagets kliniska fas I/II studie med läkemedelskandidaten AVX001 inom aktinisk keratos ("COAK-studien").

Beskedet om att den första patienten är rekryterad till studien innebär att förberedelsearbetet inför studiestart är avslutat och att rekryteringen av de 60 patienterna är igång.

COAK-studien är en dubbelblind, placebokontrollerad, kombinerad fas I/II-studie som genomförs med ett decentraliserat tillvägagångssätt, baserat på digitala verktyg designade att sätta patienten i centrum. Patienterna kommer att få guidning och support på distans samt kommer att ha möjlighet att rapportera hemifrån till sjukhuset, vilket reducerar antalet fysiska besök på sjukhuset. Studien genomförs i samarbete med Studies&Me, en CRO specialiserad på decentraliserade kliniska studier.

Studien kommer att inkludera minst 60 patienter indelade i tre grupper med två olika doser av AVX001 samt placebo genom en kosmetisk attraktiv gelformulering. Patienterna kommer själva att administrera behandlingen en gång dagligen under fyra veckor och kommer att följas upp till åtta veckor efter avslutad behandling. De primära målen med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans och viktiga sekundära mål innefattar effektivitet och livskvalité.

Topline-resultaten förväntas kunna presenteras i slutet av Q1 2022.

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17:00 CET den 2 november 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning