Coegin Pharma etablerar dotterbolaget Follicum AB

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") presentade under andra kvartalet 2022 positiva slutsatser från analysen av FOL005 projektet för stimulering av hårväxt och meddelade samtidigt beslutet att inleda en utlicensierings-process för projektet.

I enlighet med Coegin Pharma´s hub & spoke portfölj- och bioteknikmodell samt för att fortsätta ett effektivt och fokuserat exitarbete etableras nu dotterbolaget Follicum AB ("Follicum"). Läkemedelskandidaten FOL005 har i tre kliniska studier visat sig vara både säker och tolererbar med effekt i tillväxten av antalet hårstrån. För patienter med väsentlig nedsatt hårväxt har FOL005, efter 4 månaders behandling, visat på jämbördig hårtillväxt och en högre svarsfrekvens än för ledande produkter på marknaden.

Dialoger med potentiella globala och regionala partners pågår och målsättningen är att genomföra en utlicensiering, alternativt att identifiera en pharma eller VC partner för finansiering innan en fas IIb studie initieras.

För närvarande finns det bara ett fåtal läkemedel på marknaden för att behandla androgenetic alopecia (håravfall). Dessa läkemedel har dock begränsad effekt och andel som svarar på behandlingen samt väsentliga biverkningar såsom sexuella funktionsstörningar eller hårväxt på oönskade kroppsdelar. Det finns således ett stort behov av nya produkter för att hjälpa människor med alopecia världen över att återställa sitt hår och öka sin livskvalitet.

Den globala marknadsstorleken uppskattas 2024 till sammanlagt 5,1 miljarder USD för de ledande produkterna baserade på finasteride och minoxidil. Det finns ett högt ouppfyllt medicinskt behov och en stor potential att expandera den befintliga marknaden. Bara i USA behandlas endast 4,5 % män och 5,7 % kvinnor som lider av androgenetic alopecia. Sammanfattningsvis kännetecknas marknaden för behandling av androgenetic alopecia av bristen på nya behandlingar och av starka bieffekter i de marknadsförda terapeutiska produkterna, och det finns ett otillfredsställt behov av nya behandlingar.

Tre kliniska studier har genomförts med FOL005. FOL005 har i studierna visat sig vara både säker och tolererbar, FOL005 visade också på effekt i tillväxten av antalet hårstrån i samtliga studier.

I den senast genomförda studien, en klinisk fas IIa studie med topikal formulering, visade sig FOL005, för patienter med väsentligt nedsatt hårväxt, med 1,5 % dos vara jämbördig i hårtillväxt jämfört med ledande produkter på marknaden efter 4 månaders behandling. Därtill svarade mer än 60 % av de behandlade männen på behandlingen, vilket kan jämföras med cirka 40 % svarseffekt för de ledande produkterna på marknaden.

"FOL005 har med sin unika och kartlagda verkningsmekanism kombinerat med en avancerad och attraktiv formulering, en potential att bli en eftertraktad och framgångsrik produkt på en stor marknad med otillfredsställda behov. Detta kombinerat med de kliniska resultat som hittills uppnåtts, där FOL005 visat på jämbördig hårtillväxt kombinerat med en högre svarsfrekvens än ledande produkter på marknaden gör mig övertygad om att vi kan hitta rätt partner för en utlicensiering." säger Kristian Lykke Fick, VD för Follicum AB.

Dialoger med potentiella globala och regionala partners pågår och målsättningen är att genomföra en utlicensiering, alternativt att identifiera en pharma eller VC partner för finansiering innan en fas IIb studie initieras.

I styrelsen för Follicum ingår Lars Persson (ordförande), Jens Eriksson, Kristian Lykke Fick (VD) och Jan Nilsson. Lars Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och riskkapital och har stor erfarenhet inom finansiering och exitprocesser. Kristian Lykke Fick har tidigare haft ledande positioner inom LEO Pharma och har bred erfarenhet inom kommersialisering, affärsutveckling och exitprocesser. Jens Eriksson är för närvarande VD för Arver och har lång erfarenhet från ledande positioner i stora detaljhandelsföretag med nyckelkompetenser inom bl.a. affärsutveckling, sammanslagningar och marknadsstrategi. Professor Jan Nilsson, världskänd forskare inom diabetes och diabeteskomplikationer, har lett forskningen som kartlagt verkningsmekanismen bakom FOL005. 

Mer information om Follicum finns i bifogad bolagspresentation och finns också tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida, se bolagspresentationen här.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Om Follicum AB
Follicum är ett dotterbolag till Coegin Pharma med fokus på utveckling av nya och banbrytande behandlingar för håravfall och kroniska sår. Målet är att värdeförädla och skapa optimala förutsättningar för ett exitavtal.