Coegin Pharma AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Sammanfattning av delårsrapport

Coegin Pharma har slutfört arbetet med implementeringen av sin hub & spoke portfölj- och affärsmodell. Bolagets befintliga projekt har överförts till tre dedikerade portföljbolag, Avexxin Oncology, Follicum och Reccura Therapeutics.

Tredje kvartalet 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 756 (-2 435) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,012 (-0,004) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,012 (-0,004) SEK.
  • Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 4 445 (29 927) TSEK.

Första nio månaderna 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -27 533 (-19 144) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,040 (-o,o32) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,040 (-0,032) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
2022-07-01   Coegin Pharma rapporterade positiva slutliga data från COAK-studien, en klinisk fas I/II studie med AVX001 inom aktinisk keratos.
2022-08-31   Coegin Pharma avslutade sitt mentorsavtal med beQuoted.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2022-10-21   Coegin Pharma siktar högt med det banbrytande cancerbolaget Avexxin Oncology.
2022-10-26   Coegin Pharma presenterade nya lovande forskningsresultat för AVX001 i basalcellscancer.
2022-10-28   Coegin Pharma presenterade bolagsinformation om Avexxin Oncology.
2022-11-02   Coegin Pharma och LUDC-IRC ingick avtal om forskningssamarbete.
2022-11-18    Coegin Pharma meddelade att dotterbolaget Follicum AB har etablerats.
2022-11-23    Coegin Pharma meddelade lanseringen av portföljbolaget Reccura Therapeutics.

VD har ordet
Coegin Pharma har nu slutfört arbetet med implementeringen av vår hub & spoke portfölj- och affärsmodell. Bolagets befintliga projekt har överförts till tre dedikerade portföljbolag, Avexxin Oncology, Follicum och Reccura Therapeutics. Den nya affärsmodellen som jag tidigare har berättat om ger klara fördelar för bolagets aktieägare. Först och främst reducerar det kapitalbehovet i moderbolaget Coegin Pharma eftersom portföljbolagen huvudsakligen kommer att finansieras av specialistinvestorer och/eller av industriella partners. Jag bedömer att detta är en effektiv finansieringsmodell som är anpassad till den framtida finansmarknadens krav på reduktion av de finansiella riskerna i investeringen, samtidigt som modellen skapar bättre förutsättningar för portföljbolagen att nå partnerskap och utlicensieringar. Detta är därför i linje med Coegin Pharmas fokus på värdeförädling, riskhantering och tidiga exits.

I oktober offentliggjorde vi bildandet av portföljbolaget Avexxin Oncology. Portföljbolagets läkemedelskandidat AVX420 bygger på ett helt nytt angreppssätt för inflammationsdrivande cancerformer och baseras på en unik och välvaliderad verkningsmekanism. AVX420 har visat mycket lovande prekliniska studieresultat, särskilt inom indikationerna trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi). Resultaten bedöms så övertygande att Coegin Pharma valde att etablera Avexxin Oncology med syftet att accelerera utvecklingen av AVX420. Målet är att optimera förutsättningarna att genomföra ett kliniskt utvecklingsprogram och att etablera ett starkt partnerskap med slutmålet att erbjuda en helt ny behandling inom inflammationsdriven cancer. 

I november lanserade vi vårt andra dedikerade portföljbolag, Follicum. Vi presentade under andra kvartalet 2022 positiva slutsatser från analysen av FOL005-projektet för stimulering av hårväxt och meddelade samtidigt beslutet att inleda en utlicensieringsprocess för projektet. För gruppen patienter med väsentligt nedsatt hårväxt har FOL005, efter 4 månaders behandling, visat på jämbördig hårtillväxt och en högre svarsfrekvens än för ledande produkter på marknaden. Dialoger med potentiella globala och regionala partners pågår och målsättningen är att genomföra en utlicensiering, alternativt att identifiera en pharma- eller venture capital partner för finansiering innan en fas IIb studie initieras. Follicums läkemedelskandidat FOL005 har med sin unika och kartlagda verkningsmekanism kombinerat med en avancerad och attraktiv formulering, potential att bli en eftertraktad och framgångsrik produkt på en stor marknad med otillfredsställda behov. Follicum planerar därför, beroende på finansieringsmodell och partnerskapsdiskussioner, för en fas IIb studie inom håravfall för att ytterligare öka värdet på projektet. Bolaget utvärderar även möjligheten att starta en fas IIa studie med FOL005 inom behandling av kroniska sår där behovet för nya och bättre behandlingar är stort.

Vårt senaste portföljbolag, Reccura Therapeutics, är fokuserat på att utveckla en effektiv och patientvänlig behandling för både aktinisk keratos och basalcellscancer med läkemedelkandidaten AVX001. Resultaten från COAK-studien presenterades i mars 2022 och visade att AVX001 är säker och tolereras väl i behandlingen av patienter med aktinisk keratos och det uppnåddes en tydlig tendens till effekt. Vi bedömer att AVX001 kan bli ett viktigt behandlingsalternativ till patienter med aktinisk keratos. Vi har även visat att AVX001 har potential för behandling av basalcellscancer, som är den vanligaste hudcancerformenen. Beroende på finansieringsmodell är målet att vidareutveckla AVX001 inom både aktinisk keratos och basalcellscancer och vi är i dialog med olika potentiella partners med målet att uppnå en utlicensieringsaffär.

Sammanfattningsvis har vi nu etablerat tre portföljbolag där fyra projekt som är redo för fas IIa och IIb.

Med hänsyn till det utmanande finansieringsklimatet har vi tidigt varit försiktiga och förutseende. Vi har fokuserat på riskminimering och på att begränsa kapitalbehovet i moderbolaget Coegin Pharma, allt för att skydda värdet för våra aktieägare. Vi bedömer att det bästa sättet att finansiera projekten är genom dedikerade portföljbolag som kan attrahera kapital från strategiska och långsiktiga specialistinvesterare, till exempel venture capital bolag och pharma bolag. På så sätt minskar vi samtidigt kapitalbehovet i moderbolaget Coegin Pharma. Vi ser dock att en begränsad kapitalisering av moderbolaget kommer att ske inom de kommande månaderna. Styrelsen arbetar fortsatt strukturerat för att villkoren skall vara i linje med våra ambitioner att skydda och vårda bolagets aktieägare och dess värden. 

Avslutningsvis vill jag framföra att jag ser en stor potential i Coegin Pharma och hoppas att både befintliga och nya aktieägare vill vara med i den fortsatta utvecklingen av vårt moderbolag och de nyligen bildade portföljbolagen.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".