Coegin Pharma AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

Sammanfattning av delårsrapport
Coegin Pharma fick en bra start på det nya året med en övertecknad emission som visar på ett stort intresse för Coegin Pharma och bolagets utveckling.

Första kvartalet 2023

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -6 321 (-6 650) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,007 (-0,009) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,007 (-0,009) SEK.
  • Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 16 125 (24 374) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet
2023-01-13   Coegin Pharma offentliggjorde investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission.          

2023-01-16   Coegin Pharma meddelande nytt antal aktier och röster i bolaget efter den riktade emissionen till Alveco Invest AB.

2023-01-17   Coegin Pharma meddelade att Analyst Group har publicerat en analysartikel om Coegin Pharma.

2023-02-03  Coegin Pharma meddelade att företrädesemissionen blivit övertecknad och att bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK genom företrädesemissionen.

2023-02-07  Coegin Pharma meddelade beslut om riktad emission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen.

2023-02-10   Coegin Pharma meddelade att företrädesemissionen blivit registrerad och handel med BTA upphör.

2023-02-28  Coegin Pharma meddelade att bolaget anlitat en affärsutvecklingspartner och att CCO Kristian Lykke Fick avslutar sitt uppdrag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2023-04-24  Coegin Pharma publicerade kallelse till årsstämma 2023. 

VD har ordet
Vi fick en bra start på det nya året med en övertecknad emission som visar på ett stort intresse för Coegin Pharma och bolagets utveckling. Bolaget har en bred och mogen projektportfölj inom onkologi, hudcancer, håravfall och diabeteskomplikationer där behoven av bättre behandlingar är betydande. De kommande stegen i vårt kliniska utvecklingsprogram är de största i bolagets historia och kräver en offensiv insats. För att förverkliga våra ambitiösa mål arbetar vi intensivt med anpassade finansieringslösningar och fokuserad affärsutveckling. Samtidigt arbetar vi med förberedelserna för de kliniska studier som ligger framför oss samt med att ytterligare validera de aktiva substansernas mekanismer med nya forskningsresultat.

Vi har byggt upp en unik portfölj av projekt i både tidiga och mer mogna utvecklingsfaser, som är betydligt mer omfattande än många andra tillväxtbolag av samma storlek. Vår nya hub & spoke-modell med tre portföljbolag, två validerade teknikplattformar och totalt sju läkemedelsprojekt, ger oss fler möjligheter att skräddarsy finansieringslösningar och att ingå partnerskap eller licensavtal. Det är också därför finansieringen och affärsutvecklingen har vårt största fokus just nu, då detta är grunden för att vi ska kunna tillföra värde till vår projektportfölj. Vi har skapat ett gediget nätverk av olika typer av investerare och potentiella licenspartners som visat stort intresse för våra projekt och planer. 

Under första kvartalet intensifierade vi vårt affärsutvecklingsarbete med syfte att ingå partnerskaps- och licensavtal. Vi är i nära dialog med flera potentiella partners i USA, Europa och Asien, som har fått tillgång till vårt datarum. För att ytterligare stärka satsningen har vi nyligen inlett ett strategiskt samarbete med USA-baserade BioPharma Connections, som är specialiserade på affärsutveckling och består av erfarna branschexperter med ett stort nätverk inom Life Science-branschen, framför allt inom dermatologi. Vi har höga förväntningar på det nya samarbetet och ser BioPharma Connections som en stark partner i vårt affärsutvecklingsarbete.

I februari etablerade vi vårt scientific advisory board för portföljbolaget Avexxin Oncoogy med några av de mest välrenommerade forskarna inom området blodcancer (leukemi). Vi har upplevt ett stort intresse och stöd och har fått konkreta förslag på utformningen av den första kliniska studien inom leukemi, men också förslag på hur vi kan dokumentera andra stora cancerindikationer där dagens behandlingar är otillräckliga. Baserat på dessa förslag planeras design av en fas 1-studie samt undersökning av potentialen även vid andra cancerformer. Vi är i dialog med flera specialistinvesterare som visat stort intresse för Avexxin Oncology och som har gett oss värdefull input. Målsättningen är att ha finansiering på plats innan årets slut, så att vi kan påbörja en klinisk fas 1-studie med AVX420. 

Vi har i en klinisk fas 2-studie visat att behandling med Follicums läkemedelskandidat FOL005 leder till betydande tillväxt av nytt hår hos patienter som lider av håravfall. Nyligen rapporterade vi lovande forskningsresultat som även visar att FOL005 har potential för behandling av kroniska sår. I avancerade prekliniska studier med FOL005 vid kroniska sår observerades en stimulering av sårläkning och en möjlig verkningsmekanism kunde beskrivas. Forskningen har utförts i nära samarbete med Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet och Dr. Yihong Chen Shanghai, Changzheng Hospital i Kina, och en patentansökan har nu lämnats in. Dessa data visar att FOL005 har goda förutsättningar att kunna hjälpa patienter med kroniska sår, såsom exempelvis diabetiska sår, där det finns ett stort otillfredsställt behov av effektiva behandlingar.

Portföljbolaget Reccura Therapeutics presenterade i inledningen av det nya året positiva prekliniska forskningsresultat där AVX001 testades vid humana basalcellscancerceller (BCC) och i skivepitelcancerceller (SCC) i en direkt jämförelse med läkemedlet vismodegib. Studien visade att AVX001 är 10 gånger mer potent att minska cellproliferation än vismodegib. Dessa resultat stärker vårt val av hudcancer och BCC som indikation i den planerade fas 2a-studien med AVX001.

Slutligen vill jag tacka mina kollegor, styrelsen och alla våra samarbetspartners för deras hårda arbete i utvecklingen av Coegin Pharma. Vi har alla en stor tilltro till företagets läkemedelskandidater och den stora värdepotentialen som ska ses både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.