Coegin Pharma AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké

2022 var ett händelserikt år för Coegin Pharma:

 • Rapportering av positiva kliniska data
 • Etablering av tre nya portföljbolag
 • Kapitalisering av bolaget för 2023

Finansiell översikt för fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -7 159 (-8 038) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,011 (-0,013) SEK
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,011 (-0,013) SEK

Finansiell översikt för helåret, 1 januari - 31 december 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -34 692 (-27 182) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,051 (-0,044) SEK
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,051 (-0,044) SEK
 • Soliditeten uppgick till 71,85 (66,17) %
 • Likvida medel: 3 816 (25 657) TSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022
2022-01-26    Coegin Pharma meddelade att Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Coegin Pharma och Follicum, samt offentliggjordes preliminär tidsplan avseende fusionen.
2022-01-27     Coegin Pharma beslutade om emission av fusionsvederlag.
2022-02-09    Coegin Pharma förstärkte sin portfölj genom fusionsförvärvet av Follicum.
2022-03-11     Coegin Pharma meddelade att sista patientbesöket i COAK-studien genomförts.
2022-03-17     Coegin Pharma meddelade att Lars Bukhave Rasmussen tillträder som ny CFO i Coegin Pharma.
2022-03-31     Coegin Pharma rapporterade positiva top-line data från COAK-studien, en klinisk fas I/II studie med AVX001 inom aktinisk keratos.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
2022-04-13     Coegin Pharma publicerade kallelse till årsstämma 2022.
2022-04-22    Coegin Pharma informerade om nästa strategiska steg i det kliniska utvecklingsprogrammet för AVX001 inom hudcancer.
2022-05-02    Coegin Pharma informerade om rekrytering av ny erfaren Chief Medical Officer, John Zibert.
2022-05-12     Coegin Pharma meddelade att en utlicensieringsprocess för det förvärvade projektet för stimulering av hårväxt inleds.
2022-05-17     Coegin Pharma informerade om offensiv strategisk plan för 2022/2023.
2022-05-19    Coegin Pharma informerade om kommuniké från årsstämman 2022.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022
2022-07-01    Coegin Pharma rapporterade positiva slutliga data från COAK-studien, en klinisk fas I/II studie med AVX001 inom aktinisk keratos.
2022-08-31    Coegin Pharma avslutade sitt mentorsavtal med beQuoted. 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022
2022-10-21     Coegin Pharma informerade om det banbrytande cancerbolaget Avexxin Oncology.
2022-10-26    Coegin Pharma presenterade nya lovande forskningsresultat för AVX001 i basalcellscancer.
2022-10-28    Coegin Pharma presenterade bolagsinformation om Avexxin Oncology.
2022-11-02     Coegin Pharma informerade om avtal med LUDC-IRC om forskningssamarbete.
2022-11-18     Coegin Pharma rapporterade att dotterbolaget Follicum AB etablerats.
2022-11-23     Coegin Pharma meddelade om lansering av portföljbolaget Reccura Therapeutics.
2022-12-02     Coegin Pharma presenterade bolagsinformation om Reccura Therapeutics.
2022-12-19     Coegin Pharma meddelade att portföljbolaget Follicum AB upplever stort intresse för FOL005 från potentiella licenstagare.
2022-12-29     Coegin Pharma meddelade genomförande av en riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 25,3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2023-01-13     Coegin Pharma offentliggjorde investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission.
2023-01-16     Coegin Pharma meddelade nytt antal aktier och röster i bolaget efter den riktade emissionen till Alveco Invest AB.
2023-01-19     Coegin Pharma meddelade att portföljbolaget Avexxin Oncology presenterat nya lovande forskningsresultat för AVX420 i blodcancer.
2023-01-20    Coegin Pharma meddelade att portföljbolaget Follicum presenterat nya lovande forskningsresultat för huvudkandidaten FOL005 inom sårläkning.
2023-01-27     Coegin Pharma meddelade att portföljbolaget Reccura Therapeutics rapporterat nya forskningsresultat inom hudcancer.
2023-02-03    Coegin Pharma meddelade att företrädesemissionen blivit övertecknad och att bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK genom företrädesmissionen.
2023-02-07    Coegin Pharma meddelade beslut om riktad emission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen.
2023-02-10    Coegin Pharma meddelade att företrädesemissionen blivit registrerad och handel med BTA upphör.

VD har ordet
2022 var ett händelserikt år för Coegin Pharma, med rapportering av positiva kliniska data för AVX001 inom aktinisk keratos samt positiva slutsatser från analysen av den genomförda fas IIa studien i FOL005 projektet inom alopeci vilken involverade fler än 200 patienter. Vi har även tagit fram starka forskningsdata för AVX420, vilket stärker förutsättningarna för en ny behandling mot leukemi men även för andra cancerformer där behovet av bättre behandlingsalternativ är stort.

Vi har etablerat tre nya portföljbolag i en så kallad "hub & spoke-modell", som är fokuserad och kostnadseffektiv och som öppnar för nya finansieringsmodeller och fler exitmöjligheter.

Trots en svår situation på kapitalmarknaden med stor osäkerhet har vi genomfört en lyckad kapitalisering och finansierat bolaget för 2023 på ett bra sätt. Det är glädjande att vi genom en riktad emission har fått en stor och långsiktig ägare i kombination med en lyckad företrädesemission med stort stöd från befintliga och nya aktieägare.

Vårt huvudfokus ligger nu på att finansiera våra tre portföljbolag, driva på utvecklingen av projekten och ingå avtal med partners för FOL005 och AVX001.

Vi står på en stark grund med två unika teknologiska plattformar, totalt sju projekt, varav fyra projekt är redo för kliniska fas IIa eller IIb studier. Vi fokuserar uteslutande på att utveckla läkemedel för sjukdomar med ett tydligt medicinskt behov och attraktiva kommersiella möjligheter. Målet är att skapa värde genom att ta projekten till klinisk proof of concept med efterföljande exit i form av licensavtal eller särnotering av ett portföljbolag. Parallellt kommer vi att leta efter nya projekt eller bolag i tidig utvecklingsfas som kan passa in i vår nya och flexibla hub and spoke modell. På så sätt kommer Coegin Pharma kontinuerligt och långsiktigt att tillföra värde till förmån för våra aktieägare.

Vi etablerade tre portföljbolag förra året, Avexxin Oncology, Follicum och Reccura Therapeutics. I Avexxin Oncology med AVX420 har vi ytterligare stärkt projektet med nya lovande forskningsdata. AVX420 har potential att bli ett stort framsteg i behandlingen av flera typer av cancer. Vi har lagt ner tid och kraft på att lösa tekniska utmaningar med formuleringen av substansen men har nu identifierat lösningar och räknar med att starta regulatoriska prekliniska studier mot slutet av året. I Reccura Therapeutics med AVX001 är vår första prioritet att starta en fas IIa-studie i basalcellscancer (BCC), en mycket vanlig form av hudcancer. Utifrån resultaten från COAK-studien kommer vi att förlänga behandlingstiden med upp till åtta veckor. Våra forskningsdata visade att AVX001 hämmar BCC-celler med en 10 gånger högre effekt på cellproliferation i BCC jämfört med motsvarande resultat för läkemedlet vismodegib. Vi räknar med att vara redo för att rekrytera patienter i BCC-studien under 2024. I Follicum med FOL005 har vi sett en signifikant ökad hårtillväxt hos patienter med alopeci efter en analys av data från fas IIa studien. Vi för aktiva diskussioner med flera potentiella partners och målet är att sluta ett licensavtal under detta år. Parallellt med detta arbetar vi med att genomföra ytterligare tolerabilitetstudier på djur som gör att läkemedelskandidaten kan användas i upp till 12 månader. Ett licensavtal bedöms kunna finansiera en större fas IIb-studie på män och kvinnor för att visa läkemedelskandidatens fulla potential. Vi ser också en intressant potential för FOL005 för behandling av kroniska sår vilket utgör en mycket stor och intressant marknad.

Jag vill också lyfta fram det goda samarbetet med professor Jan Nilsson och Anna Hultgårdh som arbetar med att utvärdera våra unika peptider för behandling av flera typer av svåra diabeteskomplikationer där man saknar effektiva läkemedel. De arbetar också med att skapa en djupare förståelse för de unika verkningsmekanismerna för FOL005 som är viktig bland annat för att kunna differentiera sig från konkurrenter.

Med den framgångsrika kapitaliseringen av Coegin Pharma förbereder vi oss nu för att driva de nya portföljbolagen mot värdeskapande milstolpar och exits. Det är avgörande att vi får rätt finansiering på plats för våra portföljbolag. Därför arbetar vi målmedvetet med att etablera partnerskaps- och licensavtal som kan finansiera och därmed ytterligare öka värdet på FOL005 och AVX001. Vi för även dialog med ett antal privata investerare och riskkapitalbolag om finansieringen av Avexxin Oncology.

Vi är övertygade om att våra teknologier har unika egenskaper för att behandla ett flertal sjukdomar och därigenom skapa stort värde för patienter, aktieägare, investerare och partners. Vi ser därför fram emot ännu ett händelserikt år för Coegin Pharma och våra portföljbolag.

För fullständig bokslutskommuniké, se Coegin Pharmas webbplats www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.