Forskningsområden

Genom tillämpad grundforskning utförd av Coegin Pharma och genom internationella samarbeten med erkända forskare har cPLA₂α konstaterats vara ett relevant terapeutiskt mål för flera inflammatoriska- och cancersjukdomar; exempelvis aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom.

Aktinisk keratos är solskador i hudens som beror på att huden har exponerats för mycket sol genom livet. Det är ett mycket vanligt förekommande förstadium till hudcancer.

Basalcellscancer är den vanligaste förekommande formen av hudcancer och den vanligaste av alla cancerformer.

Leukemi är en allmän term som inkluderar akut och kronisk lymfoblastisk leukemi (ALL, CLL) och akut och kronisk myeloid leukemi (AML, CML).

Trippelnegativ bröstcancer är en aggressiv form av sjukdomen som kännetecknas av frånvaron av östrogen- och progesteronreceptorer och involverar inte överuttryck av human epidermal tillväxtfaktor 2 (HER2).

Kronisk njursjukdom (CKD) är slutresultatet av en serie sjukdomar som påverkar njurfunktionen negativt vilket i slutänden kan leda till njursvikt och död.