Unik verkningsmekanism

Det terapeutiska målet är cPLA₂α, ett nyckelenzym som orsakar frisättning av arakidonsyra som leder till aktivering av multipla inflammatoriska och proliferativa förlopp som spelar en avgörande roll för flertalet sjukdomar. Selektiv hämning av cPLA₂α med Coegins läkemedelskandidater blockerar denna mekanism och reducerar inflammation och cell proliferation.

Terapeutiskt fokus

Coegin Pharma’s huvudsakliga mål är att utveckla ett bättre behandlingsalternativ för cancer- och precancerösa indikationer så som aktinisk keratos. Vi bygger värde genom en stark pipeline inom både hudcancer och systemisk behandling av cancer, där leukemi och bröstcancer är i fokus. Vi har sett mycket lovande prekliniska resultat inom både fibros och kronisk njursjukdom som vi planerar att driva vidare.

Affärsmodell och strategi

Coegin Pharma’s affärsmodell bygger på att effektivt utveckla nya innovativa läkemedelskandidater för sjukdomar där det medicinska behovet är stort och det viktiga enzymet cPLA₂α spelar en central roll i sjukdomsutvecklingen. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av verksamma läkemedelskandidater till fas IIa alternativt till fas IIb för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till internationella aktörer.

VD-ord

Vi vill fortsätta skapa långsiktigt värde för våra aktieägare genom en breddning av vår projektpipeline, en anpassad finansierings- och bolagsstruktur och ett begränsat kapitalbehov. Vi vill skapa en sund riskspridning i projektportföljen och därigenom bli ett attraktivt investerings-alternativ inom life science sektorn för investerare och samarbetspartners som önskar bred ledningskompetens, tillväxt och värdeförädling, tidiga exits för våra portföljbolag och en kostnadseffektiv affärsmodell. Vi har utvecklat ett antal läkemedelskandidater baserade på det kliniskt väl validerade målenzymet, cPLA₂α, som spelar en nyckelroll i många sjukdomar associerade med cancer, inflammation och fibros. Genom sammanslagningen med Follicum har vi även tillfört ett antal peptidbaserade läkemedelskandidater, som har visat sig ha en mycket intressant vävnadsskyddande effekt, speciellt vid kroniska inflammatoriska komplikationer i samband med diabetes, såsom kroniska njur- och leversjukdomar.

Vi bygger värde genom en stark pipeline inom både hudcancer och systemisk behandling av cancer, där leukemi står i fokus. Vi har sett mycket lovande prekliniska resultat inom både fibros och kronisk njursjukdom med såväl små molekyler som de peptidbaserade läkemedelskandidaterna, som vi planerar att fortsätta.

Aktinisk keratos är en mycket vanlig sjukdom som riskerar att utvecklas till en allvarlig form av hudcancer där tillgänglig behandling av sjukdomen ofta är tidskrävande och otillräcklig. Den kliniska studien i aktinisk keratos är innovativ och patientcentrerad. Digitaliseringen gör att studien kan genomföras smartare, snabbare och med bättre användning av klinisk data. Vi har redan påbörjat förberedelserna för en ny klinisk fas IIa-studie inom hudcancer 2022, närmare bestämt basalcellscancer.

- Tore Duvold