Affärsmodell och strategi

Affärsmodell med fokus på identifiering av nya banbrytande projekt med tydlig potential för värdeförädling

Identifiering av nya projekt: Genom en bred tillgång till de akademiska nätverken i Norden, har Coegin Pharma unika kompetenser i att identifiera och ta in undervärderade externa projekt med potential för värdeförädling genom adderande av specifika resurser och ämnesexpertis för ytterligare mognad. Nedan följer exempel på de krav som Coegin Pharma ställer på potentiella nya projekt:

-  Projekt med starka forskningsdata och patentskydd
-  Projekt med betydande kommersiell potential
-  Projekt med potential för nya banbrytande behandlingsmetoder
-  Projekt inriktade mot ett klart definierat medicinskt behov
-  Projekt som kan gagnas av Coegin Pharmas kompetenser, struktur och resurser
-  Projekt med hanterbara kapitalbehov
-  Projekt med potential för tidig exit

Finansiering av portföljbolagen: Coegin Pharma har goda förutsättningar för att identifiera, värdeutveckla och finansiera läkemedelsprojekt på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt. Detta då styrelse och ledning har en bred och lång erfarenhet av finansiering i kombination med en fokuserad och effektiv affärsmodell. Coegin Pharma har inlett en process med att bolagisera de befintliga projekten i projektportföljen för att skapa optimalt fokus för varje projekt och för att ge respektive projekt rätt expertis och finansiella förutsättningar. Detta skapar även intressanta möjligheter för att kunna anpassa finansieringslösningar för ett portföljbolag samtidigt som det ger Coegin Pharma en reducerad riskprofil.

Coegin Pharmas status som noterat bolag medför tillgång till en bred aktieägarbas och publikt kapital men modellen med portföljbolag skapar även möjligheter att attrahera specialistinvesterare med ett direkt intresse mot ett specifikt utvecklingsprojekt i ett portföljbolag. Finansieringsmodellen kan således anpassas efter respektive portföljbolags behov. Coegin Pharmas totala kapitalbehov kan komma att reduceras om styrelsen väljer att ge möjlighet till direktinvestering i ett eller flera portföljbolag.

Coegin Pharmas strategi är att genom en mix av finansieringsmodeller, kostnadseffektiv struktur och möjligheten till externa direktinvesteringar i portföljbolag kunna driva en bred portfölj av projekt utan att väsentligt accelerera Coegin Pharmas kapitalbehov. Coegin Pharma kan på så sätt kombinera fördelarna av att vara ett noterat bolag med fördelarna att kunna attrahera specialiserade investerare eller potentiella framtida partners som erbjuds möjlighet att kunna direktinvestera i Coegin Pharmas onoterade portföljbolag. Finansieringsstrategin som kan skräddarsys för varje portföljbolags behov, möjliggör för Coegin Pharma att aktivt kunna bredda sin projektportfölj med ett begränsat finansieringsbehov.

Värdeförädling och skalbarhet: Bland Coegin Pharmas styrkor finns att bolaget har ett starkt nätverk av experter över hela värdekedjan för läkemedelsutveckling, från forskning och klinisk utveckling till kommersiell positionering och exit. Bolaget kan på ett flexibelt sätt använda rätt resurser vid rätt tidpunkt och kostnadseffektivt värdeförädla portföljbolagens projekt. Coegin Pharmas team säkerställer att projekten drivs av rätt personer med erfarenheter och kompetenser inom det relevanta terapeutiska området, att projekten har en väldefinierad strategi för regulatoriska godkännanden samt en lika väldefinierad strategi för kommersialisering av läkemedelskandidaten. En annan viktig del är att kunna driva portföljbolagen kostnadseffektivt är den välutvecklade plattform för projekt- och bolagsstyrning samt administration som Coegin Pharma byggt upp. Portföljbolagen kan ta del av gemensamma administrations- och forskningsresurser och inarbetade bolagsstyrningsrutiner vilket ger synergier genom bl.a. minskade overheadkostnader och en effektiv styrning.

Exit: Portföljbolagen skall ha väldefinierade exitstrategier med en balans mellan en rimlig kostnadsprofil, attraktiva kommersiella förutsättningar och potential för tidig exit efter att Coegin Pharma värdeförädlat projekten. Coegin Pharmas definierar exit som en tidig utlicensiering i fas I eller fas II till internationella industriella aktörer men exit-begreppet kan även innefatta spinout med efterföljande notering alternativt försäljning av ett portföljbolag till ett större noterat svenskt eller nordiskt life science bolag där Coegin Pharmas projekt/portföljbolag kompletterar förvärvarens befintliga verksamhet. Coegin Pharmas portföljbolag kommer därför att ha löpande dialoger med bl.a. potentiella industripartners inom bioteknik- och läkemedelsindustrin.

Coegin Pharma har sedan noteringen tagit flera viktiga steg i utvecklingen av bolaget

Förstärkning av styrelse och ledning: Coegin Pharma fortsätter att långsiktigt stärka styrelse och ledning genom att tillföra starka resurser till ledningsgruppen med bevisade resultat och erfarenheter inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Som ett led i detta har bolaget nyligen besatt tre nyckelroller i företaget: Chief Financial Officer, Chief Medical Officer och Chief Commercial Officer, alla med breda erfarenheter och kompetenser inom branschen. Bolaget har även en styrelse med gedigen kompetens inom läkemedelsutveckling, corporate governance och finansiering. Styrelsen förstärks nu ytterligare med professor Thoas Fioretos som är föreslagen för inval i styrelsen vid den kommande årsstämman. Professor Thoas Fioretos är en internationellt erkänd läkare och cancerforskare och kommer med sin erfarenhet och kompetens att förstärka styrelsen.

Positiva resultat från COAK-studien: Nyligen uppnådde Coegin Pharma en viktig milstolpe i bolagets historia genom presentationen av positiva resultat från COAK-studien som är en klinisk fas I/II studie som undersökt säkerhet av AVX001 Gel i 60 patienter med aktinisk keratos (AK). De primära studieresultaten visade att AVX001 i gelformulering är en väl tolererad och säker läkemedelskandidat för behandling av aktinisk keratos. De sekundära studieresultaten visade en tydlig tendens till effekt av behandlingen med AVX001 även om COAK-studien inte var designad till att demonstrera effekten av läkemedelskandidaten. Baserat på resultaten från COAK-studien planerar Coegin Pharma att bredda den kliniska utvecklingen av AVX001 genom att inleda en fas IIa studie inom basalcellscancer.

Förvärv av Follicum: Genom det strategiska fusionsförvärvet av Follicum AB har Coegin Pharma lagt till en ny rad av peptidbaserade läkemedelskandidater. Förutom FOL005 för behandling av håravfall finns det två andra läkemedelskandidater som har visat lovande resultat för att skydda humana celler mot metabolisk stress och skador associerade med diabetes, vilket har en potential att minska organskador hos diabetespatienter. Dessa peptidbaserade läkemedelskandidater bedöms som intressanta kandidater för utveckling av nya läkemedel som minskar risken för diabeteskomplikationer, såsom kroniska sår, kroniska lever- och njursjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Coegin Pharma har både stor och djup kunskap kring lever- och njursjukdomar och det finns betydande synergier i att kombinera Coegin Pharmas befintliga cPLA2a hämmare och de peptidbaserade läkemedelskandidaterna från Follicum. Som ett resultat av detta kan Coegin Pharma nu presentera en utökad portfölj av lovande innovativa koncept för behandling av cancer, kroniska inflammatoriska sjukdomar och diabeteskomplikationer baserade på både småmolekyler såväl som på bolagets peptidteknologi genom förvärvet Follicum.