Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 9 september 2019

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll extra bolagsstämma den 9 september 2019 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att GoldBlue säljer samtliga aktier i GoldBlue Ltd till Quantum Marketing Solutions PTE.LTD.

GoldBlue AB har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd i Malta som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar.

Budgivaren Quantum Marketing Solutions PTE.LTD är ett Singaporebaserat investeringsbolag som investerar inom e-commerce i Asien. GoldBlue blir bolagets första investering. Budgivaren har erhållit exklusivitet fram till den 16 september 2019 då arbete med slutförande av due diligence och köpeavtal har tagit längre tid än beräknat. De övergripande villkoren kring köpeskillingen är klara och kommunicerade.

Budgivaren och bolaget har kommit överens om ett slutligt pris på Goldblue Ltd om 2,85 MEUR (ca. 30,5 MSEK).

GoldBlue AB har för avsikt att dela ut merparten av det kapital som bolaget erhåller för försäljningen av dotterbolaget men avser dock att vara kvar som noterat bolag om Nordic Growth Market accepterar detta. Styrelsen kommer under hösten 2019 att utvärdera vad som kan ge bäst avkastning för bolagets alla aktieägare och troligen blir det en försäljning av det noterade bolaget till ett annat bolag som önskar ägarspridning och noteringsplatsen.

Stockholm 9 september 2019

GoldBlue AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jihua Liu, IR ansvarig
Epost: [email protected]
Telefon: +46-8-559 25 266

2020-06-10
Regulatorisk

GoldBlue AB ("GoldBlue") har idag undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s dotterbolag Coegin Pharma AS. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlues firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharmas firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB kommer efter transaktionen att skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue till sina aktieägare. Målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på NGM Nordic SME. Beslut om förvärv av Coegin Pharma AS samt bl.a. beslut om ändringar i bolagsordningen, nyemission och val av ny styrelse m.m. kräver godkännande vid extra bolagsstämma. Avsiktsförklaringen är giltig till och med den 31 juli 2020 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts mellan parterna.

2020-06-01
Regulatorisk
2020-04-14
Regulatorisk

- Sista dag för handel i GoldBlue's aktie före aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktien är idag den 14 april 2020.

- Första dagen för handel i GoldBlue's aktie efter split, exklusive rätt till inlösenaktie är imorgon den 15 april 2020.

- Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier är den 16 april 2020.

- Handel med inlösenaktier startar den 20 april 2020.

2020-04-02
Regulatorisk

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 2 april 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

2020-03-13
Regulatorisk

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets hemsida.

2020-03-03
Regulatorisk

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 kl. 14.30. Årsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

2020-02-21
Regulatorisk

GoldBlue AB har idag publicerat sin bokslutskommuniké för januari-december 2019

2019-12-17
Regulatorisk

GoldBlue AB har i december erhållit hela köpeskillingen efter förvärvet av GoldBlue Ltd förutom den summa om 500.000 EUR (Ca 5,25 Mkr) som hålls inne av köparen tills den 26 April 2020 då köparens garantiperiod går ut.

<<
1
...
9
10
11
12
...
17
>>