Pressmeddelanden

Coegin Pharma AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Sammanfattning av delårsrapport

"Coegin Pharma följer kommunicerad plan. Ansökan till det danska läkemedelsverket avseende klinisk studie inom aktinisk keratos med läkemedelskandidaten AVX001 har godkänts och svar från etiska kommittén förväntas inom kort."

Andra kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -6 038 (-3 215) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 (-0,84) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,84) SEK.
 • Koncernens kassa uppgick till 31 122 (737) TSEK.

Första halvåret 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -15 694 (-5 070) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-1,35) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 (-1,35) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • 2021-04-14 Coegin Pharma genomför en riktad emission till en garant i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen samt meddelar att företrädesemissionen nu är registrerad.
 • 2021-04-19 Kallelse till årsstämma i Coegin Pharma.
 • 2021-04-26 Framflyttad årsstämma i Coegin Pharma.
 • 2021-05-06 Coegin Pharma offentliggör årsredovisning för 2020.
 • 2021-05-20 Coegin Pharma publicerar delårsrapport för första kvartalet.
 • 2021-05-25 Coegin Pharma lanserar ny hemsida.
 • 2021-05-27 Kommuniké från årsstämma i Coegin Pharma.
 • 2021-05-27 VD-presentation av Coegin Pharma i samband med årsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2021-07-05 Coegin Pharma har erhållit godkännande för COAK-studien från det danska läkemedelsverket men inväntar svar från den vetenskapliga etikkommittén innan studiestart.

VD har ordet

Coegin Pharma har de senaste månaderna haft fult fokus på förberedelserna inför den kliniska fas I/II-studien inom aktinisk keratos och på utvecklingen av en systemisk läkemedelskandidat för cancersjukdomar. Vi har gjort goda framsteg och följer kommunicerad utvecklingsplan. Tidigare under sommaren uppnådde vi en mycket viktig milestone i utvecklingen av AVX001 för behandling av aktinisk keratos med godkännandet av den kliniska studien (COAKS) från det danska läkemedelverket. Vi inväntar det slutliga godkännandet av studien från den etiska kommittén, vilket vi förväntar erhålla inom kort. Det försenade svaret från den etiska kommittén har sin grund i en generell förlängd ärendehantering som inte är ovanlig. Vi gör fortsatt bedömningen att den övergripande tidsplanen kan hållas och att resultatet från COAK-studien kan presenteras under första kvartalet 2022.

Covid-19 pandemin har påverkat oss alla och vi har varit tvungna att arbeta flexibelt och innovativt. Bolaget har klarat utmaningarna bra och har inte upplevt några fördröjningar till följd av pandemin. Faktum är att Coegins tillgång till innovativa kliniska studier med digitala verktyg, där patienterna kan rekryteras och läkarna kan styra behandlingen genom en digital plattform, är mer aktuellt än någonsin. Vi är övertygade om att den decentraliserade tillgången är mer effektiv, ger bättre trygghet för patienterna och ger högre kvalitet på behandlingen.

Förberedelserna inför COAK-studien är i en avslutande fas och vi har utvecklat digitala rekryteringskanaler, rekryteringsportal, träningsmanualer, etc. Även studie-app och investigator-plattform är utvecklade och validerade. Den läkemedelssubstans som ska användas är framtagen och alla logistiska förberedelser är på plats. Vi är mycket glada och tacksamma för våra engagerade och professionella samarbetspartners som med stor ansträngning har levererat i tid och med hög kvalitet. Vi står därför väl rustade att starta och genomföra COAK-studien.

Vi har som tidigare kommunicerats en klar ambition om att bygga ut indikationsområdet för AVX001 inom hudcancer. Vi har startat planeringen av en klinisk fas IIa-studie inom hudcancer där vi utvärderar bl.a. det medicinska behovet och den biologiska rationalen för de mest relevanta indikationerna. Vi har därför haft djuplodande undersökningar tillsammans med framträdande internationella experter inom hudcancer som ger oss rådgivning i den vidare utvecklingen. Huvudspåret är fortsatt en klinisk studie inom basalcellscancer men vi utesluter inte andra indikationer om detta skulle ge oss bättre förutsättningar. Om allt följer plan och vi får goda resultat från COAK-studien satsar vi på att starta en klinisk studie inom hudcancer nästa år.

Även bolagets cancerprojekt med en systemiskt administrerad läkemedelskandidat har varit framgångsrikt. Vi har valt ut två lovande molekyler som har visat bevisande effekt i åtskilliga prekliniska cancermodeller och som samtidig visat på en bra säkerhetsprofil. Vi har arbetat med formuleringar, biotillgänglighet, dosintervall och testning av ett flertal humana blodcancerceller. Vi förbereder nu den fortsatta prekliniska utvecklingen som ska ta oss fram mot inledande kliniska prövningar i människa.

Det unika biologiska angreppsättet baserat på hämning av nyckelenzymet cPLAα har en stor potential att göra skillnad för många patienter som i dag inte får tillräckligt god behandling. Vi är därför mycket tillfreds med att vi följer våra utvecklingsplaner och ser fram emot en händelserik ock spännande höst med COAK-studien, den prekliniska utvecklingen av vår systemiska läkemedelskandidat inom cancer och planeringen av en ny fas IIa-studie inom hudcancer.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2A, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.