Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma stärker sin portfölj genom fusionsförvärvet av Follicum

Efter att Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") framgångsrikt genomfört fusionsförvärvet av Follicum AB ("Follicum") riktas nu fokus på Follicums peptidteknologi och expertis inom diabetes. Särskilt i den gedigna forskningen kring diabeteskomplikationer bedöms där finnas en betydande potential och möjligheter till synergier med Coegin Pharmas forskning och utveckling. Arbetet pågår i nära samarbete med de internationellt erkända forskarna, professor Anna Hultgårdh och professor Jan Nilsson vid Lunds universitet, för att driva projektet vidare mot kliniska studier inom diabeteskomplikationer.

De peptidbaserade läkemedelskandidaterna som utvecklats av Follicum har unika egenskaper i och med att de inte bara sänker blodsockret genom att stimulera frisättningen av insulin från betaceller, utan även har en förmåga att få celler att bättre motstå den metabola stress som föreligger vid diabetes och därmed kunna minska risken för organskador. Dessa effekter är mycket lika de faktorer som normalt ansvarar för reparation av vävnadsskador i kroppen. Sammantaget är peptidernas unika egenskaper lovande för utveckling av läkemedel som reducerar risken för komplikationer vid diabetes.

Under Coegin Pharmas ledning kommer de peptidbaserade läkemedelskandidaterna att fokuseras till utveckling inom diabeteskomplikationer relaterade till exempelvis njure-, lever- och hjärtkärlsjukdomar, där det medicinska behovet är stort och där Follicum redan visat lovande prekliniska resultat. Coegin Pharma har stor erfarenhet inom kronisk lever- och njursjukdom och det finns därmed betydande möjligheter till synergier genom att kombinera erfarenheter och kompetenser.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats kommer Coegin Pharma att använda den kvarstående kassan som tillfördes från Follicum i samband med fusionsförvärvet för att kunne ge projektet optimala förutsättningar både avseende resurser men också med rätt management och expertis.

Projektet mot oönskat håravfall med läkemedelskandidaten FOL-005 har tidigare genomgått kliniska fas II studier där de samlade resultaten inte bedömdes ge en tillräckligt stark statistisk signifikans, varigenom projektet pausades. Coegin Pharma avser att i samarbete med ledande experter göra en djupare analys av projektet och utvärdera om FOL-005, med en omfokuserad klinisk utveckling, har potential för behandling av vissa patientgrupper. Ett beslut om en eventuell fortsättning av projektet kan fattas först när den fullständiga analysen är genomförd.

Om diabeteskomplikationer
Diabetes fördubblar risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke vilket främst orsakas av skador på större kärl och en mer aggressiv utveckling av ateroskleros (åderförkalkning). Dessutom har diabetiker större risk att drabbas av komplikationer som hjärtsvikt och kvarstående neurologiska symptom i efterförloppet liksom av skador på ögon och njurar med risk för blindhet och kronisk njursjukdom. Dessa komplikationer förklaras av skador på mindre kärl. Eftersom förekomsten av diabetes ökar över hela världen (från 4,7% av världens befolkning 1980 till 8,5% 2014) vilket innebär att sjukdomens komplikationer utgör en allt större utmaning för både sjukvården och samhället.

Det finns idag många bra läkemedel som sänker blodsockernivån vid diabetes men nästan alla har mycket begränsad effekt vad det gäller att minska risken att drabbas av komplikationer. Detta visar att det är andra faktorer än själva blodsockernivån som orsakar skador på kroppens organ vid diabetes. Att identifiera dessa faktorer kommer att kunna skapa förutsättningar för att på ett bättre sätt kunna förhindra utveckling av hjärtkärlsjukdom, synskador och kronisk njursjukdom hos diabetiker.

Professor Anna Hultgårdh
Är verksam vid Lunds universitet och forskar på hur olika faktorer påverkar funktionen hos kärlväggens celler samt vilken roll detta har i risk för kärlskador och utveckling av ateroskleros. Hon är en av grundarna av Follicum och har arbetat med att kartlägga Follicum peptidernas unika biologiska effekter i olika organsystem. Anna Hultgårdh har tidigare varit styrelseledamot i Follicum och ordförande för dess scientific advisory board.

Professor Jan Nilsson
Är också verksam vid Lunds universitet och har under många år forskat om immunsystemets betydelse för utveckling av hjärtkärlsjukdomar. Han är styrelseledamot och en av grundarna till det amerikanska företaget Abcentra som arbetar med utveckling av antikroppsbaserade läkemedel mot hjärtkärlsjukdom och andra kroniskt inflammatoriska sjukdomar. Jan Nilsson har under senare år även arbetat med att studera mekanismerna bakom utveckling av hjärtkärlsjukdom vid diabetes, bland annat som ansvarig för en europeisk multicenterstudie.

VD Tore Duvold kommenterar
''Vi ser en stor potential i Follicums unika teknologi och gedigna forskning inom diabeteskomplikationer och ser fram emot att driva utvecklingen vidare inom Coegin Pharma-koncernen tillsammans med professor Anna Hultgårdh och professor Jan Nilsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning