Coegin Pharma har erhållit villkorat godkännande på COAK-studien från den etiska kommittén

Coegin Pharma AB meddelar att den danska etiska kommittén har lämnat ett villkorat godkännande på bolagets ansökan om start av klinisk fas I/II-studie med bolagets läkemedelskandidat AVX001 inom aktinisk keratos ("COAK-studien"). Godkännandet är huvudsakligen villkorat av justeringar i patienternas informationsmaterial och bedöms snabbt kunna hanteras utan att studiens utformning och tidslängd påverkas. Topline-resultatet för studien förväntas fortfarande kunna presenteras under Q1 2022.

Coegin Pharma har sedan tidigare erhållit godkännande från danska läkemedelsverket avseende start av COAK-studien. Tillsammans med det villkorade godkännandet från den danska etiska kommittén bedöms studien nu kunna inledas så snart etiska kommitténs synpunkter hanterats.

Etiska kommitténs synpunkter består huvudsakligen av justeringar i informationsmaterialet till patienterna i studien och bedöms snabbt kunna hanteras utan att det påverkar studiens utformning och tidslängd.

Trots en mindre förskjutningen av starten för COAK-studien förväntas top-line-resultaten fortfarande kunna presenteras under Q1 2022.

VD Tore Duvold kommenterar
"Även om vi erhöll ett villkorat godkännande från etiska kommittén känns det ändå glädjande att kunna konstatera av vi närmar oss studiestart. Vi gör bedömningen att synpunkterna från etiska kommittén snabbt kan åtgärdas och vi känner oss trygga i att fortsatt kunna presentera top-line-resultatet under Q1 2022. Jag ser nu fram emot att inleda studien och det ska bli särskilt spännande att följa våra nya innovativa digitala verktyg som bedöms ge en bättre trygghet för patienterna och en högre kvalité på behandlingen."

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15:30 CET den 9 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning