Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma beslutar om offensiv strategisk plan för 2022/2023

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") offentliggör idag att styrelsen har fattat beslut om en uppdaterad strategisk plan för de följande två åren innefattande en breddning av projektpipeline och en anpassad finansierings- och bolagsstruktur.

Coegin Pharma har på kort tid tagit viktiga steg i utvecklingen av bolaget och stärkt sina nyckelkompetenser, bolagsstruktur och projektportföljen. Genom förvärvet av Follicum AB ("Follicum") och de positiva resultaten från COAK-studien har Coegin Pharma etablerat en breddad och mer mogen projektpipeline. Bolaget står redo för att ta nästa steg på resan mot att skapa långsiktiga värden genom ett flertal unika projekt, solida kompetenser inom läkemedels- och affärsutveckling i kombination med ett begränsat kapitalbehov.

Genom separata portföljbolag skall Coegin Pharma utveckla och värdeförädla välvaliderade utvecklingsprojekt. Coegin Pharma avser att aktivt bredda projektportföljen i bolagets befintliga unika teknologier och externa förvärv. Gemensamt för projekten är att de ska ha en väl validerad forskningsgrund, attraktiva kommersiella förutsättningar, potential för tidig exit och en tydlig möjlighet för Coegin Pharma att värdeförädla projektet. Samtidigt skall bolaget vara aktivt i sitt exitarbete för respektive portföljbolag. Detta kombinerat med Coegin Pharmas kompetenser och plattform som skapar de rätta förutsättningarna för ökad tillväxt och värdeförädling utan att väsentlig accelerera Coegin Pharmas finansiella risk och kapitalbehov.

Fokus på värdeförädling genom vidareutveckling av befintliga projekt i kombination med aktiv förvärvsstrategi
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser fokuserar på utveckling av nya banbrytande behandlingar för sjukdomar med ett stort medicinskt behov och stort kommersiellt värde. Bolaget ska genom portföljbolag identifiera och värdeförädla attraktiva utvecklingsprojekt i preklinik och tidiga kliniska studier med en tydlig potential för värdeförädling och tidig exit. Coegin Pharma har i dagsläget sitt fokus på inflammatoriskt drivna sjukdomar inom cancer och inom diabeteskomplikationer. Genom det strategiska förvärvet av Follicum som slutfördes under Q1 2022, breddade Coegin Pharma både sin projekt- och forskningskompetens samt skapade grunden för ett viktigt samarbete med Lunds universitet.

Genom Coegin Pharmas offensiva strategiförändring som beskrivs nedan, anser styrelsen att bolaget skall kunna attrahera nya externa projekt som uppfyller Coegin Pharmas uppställda projektkrav. 

I praktiken transformeras Coegin Pharma till ett investmentbolag med hög life science kompetens i kombination med kompetens från både läkemedelsindustrin och finansiella marknaden, vilket sammantaget skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion och värdeförädling för aktieägarna. Målet är att skapa sund riskspridning i projektportföljen med en tydlig finansieringsstrategi och därigenom bli ett attraktivt investeringsalternativ inom life science sektorn för investerare som önskar en bred ledningskompetens, nytänkande och en hög transparens gentemot aktiemarknaden.

Bolagisering och etablering av portföljbolag
Coegin Pharma har nu inlett arbetet med bolagiseringen av Coegin Pharmas utvecklingsprojekt, Genom separata portföljbolag kommer Coegin Pharma att uppnå ett antal fördelar som optimerar värdeskapandet för både aktieägarna i Coegin Pharma och de enskilda portföljbolagen. Fördelarna är att:

 • Dedikerade resurser med rätt expertis (team och rådgivare) ska tillföras projekten och portföljbolagen. Beslut under projektets utveckling kommer löpande hanteras i samråd med experter som har fördjupad kunskap inom den specifika teknologin, sjukdomsområdet och marknad. Detta säkerställer kvaliteten på besluten och optimerar värdeskapandet.

 • Med bolagisering av projekten uppnås en tydlig struktur för hantering av bland annat ett portföljbolags immateriella rättigheter, pågående kliniska studier och kliniska data. Vidare kan väsentliga nyckelpersoner, rådgivare och samarbetspartners knytas direkt till portföljbolaget. Denna tydlighet bedöms sammantaget underlätta framtida exitmöjligheter.

 • Finansieringslösningar kan skräddarsys för de enskilda portföljbolagen till exempel genom syndikerade investeringar tillsammans med externa specialistinvesterare, fonder eller institutionella investerare, men även finansieras direkt från Coegin Pharma. Detta ger totalt sett ett minskat kapitalbehov för Coegin Pharma. 
 • För att kunna driva projekten kostnadseffektivt och väl strukturerade har Coegin Pharma utvecklat en plattform för projekt- och bolagsstyrning samt administration. Portföljbolagen kan ta del av gemensamma administrations- och forskningsresurser samt bolagsstyrningsrutiner, vilket leder till bland annat minskade overheadkostnader och en effektivare styrning av projekten under ledning av en företagsledning med en väl sammansatt bred kompetens. Coegin Pharma har under åren målmedvetet byggt upp en bred kompetensbas som idag omfattar allt från grundforskning, preklinisk utveckling, regulatorisk kompetens, klinisk utveckling, kommersiell utvärdering av projekten, affärsutveckling i förvärvs- och exitprocesser samt kompetens inom finansiering och finansiell styrning.

Affärsmodell med fokus på identifiering av nya banbrytande projekt med tydlig potential för värdeförädling

Identifiering av nya projekt: Genom en bred tillgång till de akademiska nätverken i Norden, har Coegin Pharma unika kompetenser i att identifiera och ta in undervärderade externa projekt med potential för värdeförädling genom adderande av specifika resurser och ämnesexpertis för ytterligare mognad. Nedan följer exempel på de krav som Coegin Pharma ställer på potentiella nya projekt:

 • Projekt med starka forskningsdata och patentskydd
 • Projekt med betydande kommersiell potential
 • Projekt med potential för nya banbrytande behandlingsmetoder
 • Projekt inriktade mot ett klart definierat medicinskt behov
 • Projekt som kan gagnas av Coegin Pharmas kompetenser, struktur och resurser
 • Projekt med hanterbara kapitalbehov
 • Projekt med potential för tidig exit

Finansiering av portföljbolagen: Coegin Pharma har goda förutsättningar för att identifiera, värdeutveckla och finansiera läkemedelsprojekt på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt. Detta då styrelse och ledning har en bred och lång erfarenhet av finansiering i kombination med en fokuserad och effektiv affärsmodell. Coegin Pharma har inlett en process med att bolagisera de befintliga projekten i projektportföljen för att skapa optimalt fokus för varje projekt och för att ge respektive projekt rätt expertis och finansiella förutsättningar. Detta skapar även intressanta möjligheter för att kunna anpassa finansieringslösningar för ett portföljbolag samtidigt som det ger Coegin Pharma en reducerad riskprofil.

Coegin Pharmas status som noterat bolag medför tillgång till en bred aktieägarbas och publikt kapital men modellen med portföljbolag skapar även möjligheter att attrahera specialistinvesterare med ett direkt intresse mot ett specifikt utvecklingsprojekt i ett portföljbolag. Finansieringsmodellen kan således anpassas efter respektive portföljbolags behov. Coegin Pharmas totala kapitalbehov kan komma att reduceras om styrelsen väljer att ge möjlighet till direktinvestering i ett eller flera portföljbolag.

Coegin Pharmas strategi är att genom en mix av finansieringsmodeller, kostnadseffektiv struktur och möjligheten till externa direktinvesteringar i portföljbolag kunna driva en bred portfölj av projekt utan att väsentligt accelerera Coegin Pharmas kapitalbehov. Coegin Pharma kan på så sätt kombinera fördelarna av att vara ett noterat bolag med fördelarna att kunna attrahera specialiserade investerare eller potentiella framtida partners som erbjuds möjlighet att kunna direktinvestera i Coegin Pharmas onoterade portföljbolag. Finansieringsstrategin som kan skräddarsys för varje portföljbolags behov, möjliggör för Coegin Pharma att aktivt kunna bredda sin projektportfölj med ett begränsat finansieringsbehov.

Värdeförädling och skalbarhet: Bland Coegin Pharmas styrkor finns att bolaget har ett starkt nätverk av experter över hela värdekedjan för läkemedelsutveckling, från forskning och klinisk utveckling till kommersiell positionering och exit. Bolaget kan på ett flexibelt sätt använda rätt resurser vid rätt tidpunkt och kostnadseffektivt värdeförädla portföljbolagens projekt. Coegin Pharmas team säkerställer att projekten drivs av rätt personer med erfarenheter och kompetenser inom det relevanta terapeutiska området, att projekten har en väldefinierad strategi för regulatoriska godkännanden samt en lika väldefinierad strategi för kommersialisering av läkemedelskandidaten. En annan viktig del är att kunna driva portföljbolagen kostnadseffektivt är den välutvecklade plattform för projekt- och bolagsstyrning samt administration som Coegin Pharma byggt upp. Portföljbolagen kan ta del av gemensamma administrations- och forskningsresurser och inarbetade bolagsstyrningsrutiner vilket ger synergier genom bl.a.  minskade overheadkostnader och en effektiv styrning.

Exit: Portföljbolagen skall ha väldefinierade exitstrategier med en balans mellan en rimlig kostnadsprofil, attraktiva kommersiella förutsättningar och potential för tidig exit efter att Coegin Pharma värdeförädlat projekten. Coegin Pharmas definierar exit som en tidig utlicensiering i fas I eller fas II till internationella industriella aktörer men exit-begreppet kan även innefatta spinout med efterföljande notering alternativt försäljning av ett portföljbolag till ett större noterat svenskt eller nordiskt life science bolag där Coegin Pharmas projekt/portföljbolag kompletterar förvärvarens befintliga verksamhet. Coegin Pharmas portföljbolag kommer därför att ha löpande dialoger med bl.a. potentiella industripartners inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. 

Coegin Pharma har sedan noteringen tagit flera viktiga steg i utvecklingen av bolaget

Förstärkning av styrelse och ledning: Coegin Pharma fortsätter att långsiktigt stärka styrelse och ledning genom att tillföra starka resurser till ledningsgruppen med bevisade resultat och erfarenheter inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Som ett led i detta har bolaget nyligen besatt tre nyckelroller i företaget: Chief Financial Officer, Chief Medical Officer och Chief Commercial Officer, alla med breda erfarenheter och kompetenser inom branschen. Bolaget har även en styrelse med gedigen kompetens inom läkemedelsutveckling, corporate governance och finansiering. Styrelsen förstärks nu ytterligare med professor Thoas Fioretos som är föreslagen för inval i styrelsen vid den kommande årsstämman. Professor Thoas Fioretos är en internationellt erkänd läkare och cancerforskare och kommer med sin erfarenhet och kompetens att förstärka styrelsen.

Positiva resultat från COAK-studien: Nyligen uppnådde Coegin Pharma en viktig milstolpe i bolagets historia genom presentationen av positiva resultat från COAK-studien som är en klinisk fas I/II studie som undersökt säkerhet av AVX001 Gel i 60 patienter med aktinisk keratos (AK). De primära studieresultaten visade att AVX001 i gelformulering är en väl tolererad och säker läkemedelskandidat för behandling av aktinisk keratos. De sekundära studieresultaten visade en tydlig tendens till effekt av behandlingen med AVX001 även om COAK-studien inte var designad till att demonstrera effekten av läkemedelskandidaten. Baserat på resultaten från COAK-studien planerar Coegin Pharma att bredda den kliniska utvecklingen av AVX001 genom att inleda en fas IIa studie inom basalcellscancer.

Förvärv av Follicum: Genom det strategiska fusionsförvärvet av Follicum AB har Coegin Pharma lagt till en ny rad av peptidbaserade läkemedelskandidater. Förutom FOL005 för behandling av håravfall finns det två andra läkemedelskandidater som har visat lovande resultat för att skydda humana celler mot metabolisk stress och skador associerade med diabetes, vilket har en potential att minska organskador hos diabetespatienter. Dessa peptidbaserade läkemedelskandidater bedöms som intressanta kandidater för utveckling av nya läkemedel som minskar risken för diabeteskomplikationer, såsom kroniska sår, kroniska lever- och njursjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Coegin Pharma har både stor och djup kunskap kring lever- och njursjukdomar och det finns betydande synergier i att kombinera Coegin Pharmas befintliga cPLA2a hämmare och de peptidbaserade läkemedelskandidaterna från Follicum. Som ett resultat av detta kan Coegin Pharma nu presentera en utökad portfölj av lovande innovativa koncept för behandling av cancer, kroniska inflammatoriska sjukdomar och diabeteskomplikationer baserade på både småmolekyler såväl som på bolagets peptidteknologi genom förvärvet Follicum.

Uppdaterad projektpipeline och plan för 2022/2023.
För tabell över projektpipeline, se bifogad Pdf.

AVX001 Gel (Hudcancer): Baserat på resultaten från COAK-studien planerar Coegin Pharma att bredda den kliniska utvecklingen av AVX001 till basalcellscancer (BCC). Coegin Pharma har påbörjat förberedelserna för en fas IIa studie med målsättningen att starta studien under första halvåret 2023. Studien är en så kallad proof-of-concept studie, där avsikten är att bekräfta de positiva resultaten från COAK-studien avseende säkerhet och tolerabilitet samt att undersöka den kliniska effekten av AVX001 för behandling av basalcellscancer. Coegin Pharma kommer i den planerade fas IIa studien att använda sig av värdefull dokumentation och erfarenheter från COAK-studien, där digitaliseringen av både rekryteringen av patienter och genomförandet av studien, innebar att studien kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt. Genom en vidareutveckling av AVX001 i en fas IIa studie inom basalcellscancer adresserar bolaget två stora sjukdomsindikationer med AVX001 där behovet för bättre behandlingsalternativ är stort. Målet är att utveckla ett läkemedel för både aktinisk keratos och basalcellscancer, vilket bedöms maximera värdeutvecklingen på läkemedelskandidaten markant.

AVX420 (Leukemi): Satsningen inom leukemi tog ett viktigt steg framåt under 2021 genom val av AVX420 som ny läkemedelskandidat. AVX420 har visat lovande resultat i ett flertal prekliniska modeller för leukemi och andra cancertyper. Även om substansen har potential inom olika typer av cancer, görs bedömningen i nuläget att resultaten visar på att leukemi skall vara bolagets fokus som den första cancerindikationen för AVX420. Bolaget utesluter dock inte att substansen i ett senare stadium kan utvecklas inom andra cancersjukdomar.

Med AVX420 har Coegin Pharma dokumenterat en stark cPLA2a-hämmande effekt vid leukemi, vilket visar på att AVX420 kan vara en lovande läkemedelskandidat för behandling av vissa typer av leukemi. Projektet fortskrider, men den prekliniska planen är försenad på grund av störningar i internationella leveranskedjor. Den prekliniska fasen förväntas slutföras under 2023 i kombination med att fas I inleds under samma år. Professor Thoas Fioretos som är verksam vid Lunds universitet, är särskilt erkänd för sin forskning och kliniska expertis inom leukemi, och genom hans anslutning till styrelsen och bolaget stärks förutsättningarna för projektet betydligt. Thoas Fioretos är bland annat medgrundare av Cantargia AB och Qlucore AB.

AVX420/FOL026 (Njur- och leverfibros): AVX420 och FOL026 har bevisat sin terapeutiska potential för behandling av fibros, till exempel vid kronisk njursjukdom eller leversjukdom. För närvarande befinner sig projektet i tidig preklinisk fas där planen är att testa AVX420 och FOL026 i sjukdomsmodeller för lever- och njurfibros. Avsikten är att inleda fas I-studier under slutet av 2023 eller under inledningen av 2024. 

Coegin Pharmas forskargrupp, ledd av professor Berit Johansen vid Norges tekniska universitet i Trondheim (NTNU), spelar en nyckelroll i utvecklingen av leukemi- och fibrosprojekten.  Här finns internationellt erkända kompetenser inom cPLA2a och gedigen erfarenhet inom fibros genom samarbete med Harvard Medical School.

FOL056 (Kardiovaskulära komplikationer associerade med diabetes): Coegin Pharmas peptidbaserade läkemedelskandidater har nya och lovande egenskaper som potentiella innovativa terapier inom hjärt- och kärlsjukdom associerat med diabetes, Coegin Pharma kommer att utforska dessa nya koncept ytterligare för att identifiera en ledande läkemedelskandidat under slutet av 2023 med målet att inleda prekliniskt arbete under 2024. Dettas arbete kommer att ske i nära samarbete med Lunds universitet, där vi nyligen har etablerat ett strategiskt samarbete med de internationellt erkända forskarna inom diabetes och diabeteskomplikationer, professor Anna Hultgårdh och professor Jan Nilsson, båda verksamma vid Lunds universitet.

FOL005 (Sårläkning): FOL005 har lovande anti-fibrotiska, revaskularisering och angiogenetiska egenskaper som betyder att FOL005 också har en intressant terapeutisk potential vid behandling av läkningsprocessen i sår. Dessutom finns det också potential i sklerodermi där fibros spelar en central roll. Prekliniska studier har visat på denna potential och Coegin Pharma undersöker nu inledandet av en prövar-initierad klinisk studie för att testa FOL005 för behandling av läkningsprocessen i sår.

FOL005 (Stimulering av hårväxt): Coegin Pharma AB presenterade nyligen positiva slutsatser från analysen av den kliniska fas IIa studien med FOL005 för stimulering av hårväxt, vilket Coegin Pharma övertog i samband med förvärvet av Follicum.  FOL005 är baserad på forskning om det mänskliga proteinet osteopontin och FOL005 är en peptid med en kortare sekvens av proteinet. Analysen visade att män med väsentligt nedsatt hårväxt faktiskt uppnådde en signifikant effekt trots en relativt kort behandlingsperiod. Coegin Pharma bedömer att FOL005 kan utvecklas till en värdefull läkemedelskandidat för vissa typer av håravfall och att projektet kan ha ett betydande kommersiellt värde. Den bästa vägen framåt för projektet är att finna den rätta partnern som kan färdigutveckla och kommersialisera en produkt. En utlicensiering bedöms skapa de bästa förutsättningarna för projektet och därigenom även skapa värde för Coegin Pharmas aktieägare, vilket är i linje med bolagets strategi.

Coegin Pharma kommer kontinuerligt att kommunicera mer detaljerade projektplaner och milstolpar efter hand projekten mognar.

Kapitalbehov

Historiskt kommunicerat kapitalbehov: I samband med Coegin Pharmas kapitalisering under Q1 2021 kommunicerades ett totalt kapitalbehov för 2021 - 2022 om sammanlagt 40 - 50 MSEK, varav cirka 30 MSEK hanterades genom kapitaliseringen i Q1 2021. Coegin Pharma har under perioden från emissionen i Q1 2021 drivits kostnadseffektivt och strategiskt uppnått både en breddning av organisationen och projektportföljen. Coegin Pharma har hittills uppnått flera strategiskt viktiga aktiviteter med ett finansieringsbelopp som väsentligt understiger vad som kommunicerades under Q1 2021. Detta då Coegin Pharma inte har genomfört någon kapitalisering sedan ovannämnd kapitalisering i Q1 2021.

Bedömt kapitalbehov för 2022 och 2023: Utöver Coegin Pharmas befintliga kassa bedöms kapitalbehovet för åren 2022 och 2023 uppgå till cirka 50 - 60 MSEK med tyngdpunkten på 2023. Kapitalresningen bedöms komma att ske under perioden i ett eller flera steg. Det är bolagets intention att både ha uppnått värdeskapande milstolpar mellan olika kapitaliseringssteg och att man beaktar klimatet på kapitalmarknaden inför ett beslut om kapitalisering. Detta för att tillvarata aktieägarnas värden på bästa sätt. Kapitalbehovets storlek kan dock komma att reduceras om styrelsen väljer att ge möjlighet till direktinvestering i ett eller flera portföljbolag. Denna modell och dess fördelar beskrivs mer utförligt under ovanstående avsnitt "Finansiering av portföljbolag".

Bolagets kapitalbehov för 2022 och 2023 avser att finansiera en fas IIa studie med AVX001 inom BCC, slutförande av prekliniken för AVX420 inför fas I inom leukemi, prekliniska aktiviteter med FOL056 inom diabeteskomplikationer samt en så kallad prövar-initierad studie med FOL005 inom sårbehandling. Det aktuella kapitalbehovet bedöms även omfatta processen för utlicensiering av projektet med FOL005 för stimulering av hårväxt som ingick i Coegin Pharmas strategiska förvärv av Follicum under Q1 2022.

Coegin Pharma kommer även framgent att fokusera på att driva verksamheten kostnadseffektivt. Genom väl genomarbetade finansieringsstrategier för projekten och möjligheten till direktinvesteringar i portföljbolagen är målsättningen även fortsatt att maximera värdeskapandet för bolagets aktieägare utan att väsentlig accelerera bolagets finansiella risk och kapitalbehov.

VD kommentar
"Det är med glädje och tillförsikt vi idag kan presentera en uppdaterad strategisk plan för 2022/2023, en ny bolagsstruktur och en breddad projektpipeline. Vi vill skapa långsiktigt värde för våra aktieägare genom en fortsatt breddning av vår projektpipeline, en anpassad finansierings- och bolagsstruktur och ett begränsat kapitalbehov. Coegin Pharma blir i praktiken ett investmentbolag med goda förutsättningar för expansion, tydliga finansieringsmodeller och långsiktigt värdeförädlande för våra aktieägare. Vi vill med denna strategiska plan skapa en balanserad riskspridning i projektportföljen och därigenom bli ett attraktivt investeringsalternativ inom life science sektorn för investerare och samarbetspartners som önskar bred ledningskompetens, tillväxt och värdeförädling, tidiga exits för våra portföljbolag och en kostnadseffektiv affärsmodell. Vi vill skapa transparens mot aktiemarknaden och vi kommer kontinuerligt kommunicera utvecklingen i våra projekt samtidigt som vi kommer att tydliggöra kommande milstolpar efter hand projekten mognar"säger Tore Duvold, VD i Coegin Pharma AB.

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18:00 CET den 17 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90. 

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept" och därefter inleda exitprocesser.

Filer för nedladdning