Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Coegin Pharma AB

"Coegin Pharma har genom fusionsförvärvet av Follicum stärkt sin projektportfölj med välvaliderad forskning inom peptidteknologi och expertis inom diabeteskomplikationer. Därtill följer COAK-studien kommunicerad tidsplan och topline-resultaten förväntas publiceras i slutet av första kvartalet 2022."

Finansiell översikt för fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 038 (-1 567) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,013 (-0,003) SEK
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,013 (-0,003) SEK

Finansiell översikt för helåret, 1 januari - 31 december 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -25 884 (-46 276) TSEK
 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,042 (-0,090) SEK
 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,042 (-0,090) SEK
 • Soliditeten uppgick till 67,55% (87,29%)
 • Likvida medel: 25 657 (16 647) TSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • 2021-01-18 Coegin Pharma slutförde omnoteringsprocessen på Nordic SME.
 • 2021-01-26 Coegin Pharma inledde samarbetet med Studies&Me för utveckling av innovativ medicinsk behandling av aktinisk keratos.
 • 2021-01-27 Valberedning utsedd inför Coegin Pharma AB:s årsstämma 2021.
 • 2021-02-26 Coegin Pharma publicerade en statusuppdatering avseende utvecklingen av läkemedel för behandling av hudcancersjukdomar.
 • 2021-02-26 Coegin Pharma meddelade att Bolaget genomför riktad emission och företrädesemission om totalt ca 31,4 MSEK.
 • 2021-02-26 Coegin Pharma publicerade bokslutskommuniké för 2020.
 • 2021-03-08 Coegin Pharma upphandlade teckningsförbindelser och garantier till 100% för den kommande företrädesemissionen.
 • 2021-03-09 Coegin Pharma offentliggjorde investeringsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleddes samma dag.
 • 2021-03-11 Meddelade Coegin Pharma att ansökan om klinisk studie inom aktinisk keratos med läkemedelskandidaten AVX001 har lämnats in till danska läkemedelsverket och den etiska kommittén.
 • 2021-03-25 Företrädesemissionen i Coegin Pharma blev fulltecknad och bolaget tillfördes cirka 16,4 MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • 2021-04-14 Coegin Pharma genomförde en riktad emission till garant i samband med den nyligen utförda företrädesemissionen samt meddelade att företrädesemissionen är registrerad.
 • 2021-04-19 Coegin Pharma kallade till årsstämma 2021
 • 2021-04-26 Coegin Pharma meddelade att årsstämman är framflyttad.
 • 2021-05-06 Coegin Pharma offentliggjorde årsredovisning för 2020.
 • 2021-05-25 Coegin Pharma lanserade ny hemsida.
 • 2021-05-27 Årsstämma genomförd och kommuniké från årsstämman publicerades.
 • 2021-05-27 VD-presentation av Coegin Pharma i samband med årsstämma.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • 2021-07-05 Coegin Pharma erhöll godkännande på COAK-studien från det danska läkemedelsverket.
 • 2021-09-09 Coegin Pharma erhöll villkorat godkännande på COAK-studien från den etiska kommittén.
 • 2021-09-20 Coegin Pharma förstärkte sitt kommersiella fokus genom att tillsätta Kristian Lykke Fick som Chief Commercial Officer.
 • 2021-09-22 Coegin Pharma och Follicum föreslogs fusioneras.
 • 2021-09-30 Coegin Pharma valde läkemedelskandidat för behandling av leukemi.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • 2021-10-22 Coegin Pharma offentliggjorde fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse
 • 2021-10-25 Coegin Pharma erhöll slutligt godkännande på COAK-studien.
 • 2021-10-26 Coegin Pharma offentliggjorde tillägg till fusionsdokument.
 • 2021-11-02 Coegin Pharma har rekryterat den första patienten till COAK-studien.
 • 2021-11-03 Coegin Pharma offentliggjorde tillägg till fusionsdokument.
 • 2021-11-08 Information från bolagsstämma i Follicum offentliggjordes.
 • 2021-11-16 Coegin Pharma utsåg Alexander Dahlquist till ny CFO.
 • 2021-12-22 Samtliga patienter har påbörjat behandling i Coegin Pharmas COAK-studie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2022-01-17 Studies&Me publicerade artikel om rekrytering till Coegin Pharmas COAK-studie.
 • 2022-01-18 BioStock publicerade artikel om Coegin Pharmas uppnådda milstolpar under 2021 och förväntningar under 2022.
 • 2022-01-26 Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Coegin Pharma och Follicum, samt offentliggjordes preliminär tidsplan avseende fusion.
 • 2022-01-27 Coegin Pharma beslutade om emission av fusionsvederlag.
 • 2022-02-09 Coegin Pharma presenterade förstärkning av sin portfölj genom fusionsförvärvet av Follicum.

VD Tore Duvold kommenterar:
''Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2021 för Coegin Pharma. För ett år sedan beslutade vi att utveckla ett nytt läkemedel för behandling av aktinisk keratos och redan i december samma år var alla patienterna i behandling med antingen AVX001 gel eller placebo i COAK-studien - som är en kombinerad fas I/II studie på patienter med aktinisk keratos. Vårt projekt inom leukemi tog också ett viktigt steg framåt, då substansen AVX420 blev utvald som läkemedelskandidat till intravenös behandling av leukemi och den prekliniska utvecklingen startades. Mot slutet av året genomförde Coegin Pharma ett fusionsförvärv av biotechbolaget Follicum för att stärka vår satsning inom diabeteskomplikationer med en unik vävnadskyddande peptidteknologi och en gedigen forskningsexpertis. Samtidigt förstärktes bolaget med meriterade kommersiella kompetenser genom tillsättningarna av ny CFO och CCO. Vi går genom detta in i det nya året med en stärkt pipeline, breddad ledning och ambitiösa planer för den fortsatta projektutvecklingen och värdetillväxt för våra aktieägare.

COAK-studien följer planen och alla patienterna är färdiga med behandlingen, dock har en del patienter kvar sitt avslutande besök på sjukhuset. Vi förväntar oss därför att kunna presentera topline-resultaten i slutet av mars. Trots en försening av tillståndet från det danska läkemedelsverket men tyvärr blev tillståndet från den vetenskapliga etikkommittén, på grund av pandemin, lyckades vi dock att arbeta in förseningen genom bland annat en mycket effektiv patientrekryteringsprocess via sociala medier och digital screening. Det fanns ett stort intresse för studien och mer än 400 potentiella patienter anmälde sig. Det digitala tillvägagångssättet avseende både patientrekrytering och monitorering har visat sig mycket lyckat och har varit en stor fördel för både bolaget och, inte minst, för patienterna under pandemin. När vi får slutliga data från COAK-studien, kommer vi att fatta beslut om den vidare utvecklingen inom både aktinisk keratos och basalcellscancer.

AVX420 är potentiellt utvecklingsbar mot både leukemi och kroniska njursjukdomar och är i preklinisk utveckling. Vi har testat mode of action i cancerceller från patienter vilket visar att substansen inducerar apoptos vid låga koncentrationer. Vi har framställt tillräckliga mängder av substansen för ett prekliniskt toxikologiprogram och arbetar med en förbättrad formulering för användning i människa. Den globala försörjningskrisen har tyvärr medfört att slottider för toxikologiska studier har varit svåra att reservera och vi gör därför bedömningen att dessa studier ska kunna startas under Q3 2022.

Jag kan även konstatera att fusionsförvärvet av Follicum genomförts framgångsrikt och enligt plan. Vi ser en stor potential i Follicums unika teknologi och gedigna forskning inom diabeteskomplikationer och ser fram emot att driva utvecklingen vidare inom Coegin Pharma-koncernen tillsammans med professor Anna Hultgårdh och professor Jan Nilsson. De peptidbaserade läkemedelskandidaterna har förmåga att få celler att bättre motstå den metabola stress som föreligger vid diabetes och därmed kunna minska risken för organskador. Sammantaget är peptidernas unika egenskaper lovande för utveckling av läkemedel som reducerar risken för komplikationer vid diabetes.

Coegin Pharma har stor erfarenhet inom kronisk lever- och njursjukdom och det finns därmed betydande synergier genom att kombinera erfarenheter och kompetenser. Projektet mot oönskat håravfall med läkemedelskandidaten FOL-005 har tidigare genomgått kliniska fas II studier där de samlade resultaten inte bedömdes som tillräckligt starka, varigenom projektet pausades. Vi samarbetar nu med ledande experter om en djupare analys av projektet och utvärderar om FOL-005, med en omfokuserad klinisk utveckling, har potential för behandling av vissa patientgrupper. Ett beslut om en eventuell fortsättning av projektet kan fattas först när den fullständiga analysen är genomförd.

Vi ser mycket positivt på framtiden med en stärkt pipeline och flera goda möjligheter för att skapa aktieägarvärde. Vår ambition är att vidareutveckla AVX001 gel som en säker och effektiv behandling av aktinisk keratos och basalcellscancer. Vi ser AVX420 som en mycket lovande läkemedelskandidat för både leukemi och kroniska njursjukdomar och arbetar mot att ta projektet fram mot klinisk utveckling. Vi ser intressanta möjligheter i Follicums unika peptidteknologi och expertis inom diabeteskomplikationer och målsättningen är att arbeta fram fler kliniska läkemedelskandidater med potential inom indikationer med ett stort medicinskt behov. Avslutningsvis vill jag meddela att vi återkommer med en större statusuppdatering efter att topline-resultaten för COAK-studien offentliggjorts.''

För fullständig bokslutskommuniké, se Coegin Pharmas hemsida (www.coeginpharma.com) alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

2021-11-16
Regulatorisk

Coegin Pharma AB har rekryterat Alexander Dahlquist som ny CFO.

2021-11-08
Regulatorisk

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

1
2
3
4
5
6