Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma AB har slutfört omnoteringsprocessen på Nordic SME

Coegin Pharma AB (nedan "Coegin Pharma"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Coegin Pharma därför kommer att återföras till ordinarie notering.

Coegin Pharma (dåvarande GoldBlue AB) offentliggjorde den 30 juli 2020 att bolaget ingått ett avtal om villkorat förvärv av Coegin Pharma AS. Betalning inklusive tilläggsköpeskilling skedde genom kvittningsemissioner om sammanlagt 360 634 559 aktier i Coegin Pharma för 0,084 kronor per aktie, motsvarande 70,24 % av antalet aktier och röster i bolaget. På sedvanligt sätt kom en omnoteringsprocess att, som villkor för Coegin Pharmas fortsatta notering enligt Nordic SME-regelverket, påbörjas. Under den aktuella omnoteringsprocessen har Coegin Pharmas aktie handlats under observation på Nordic SME, vilket är ett standardförfarande vid ett s.k. omvänt förvärv som innebär en väsentlig förändring av verksamheten. Syftet med omnoteringsprocessen var att säkerställa att Coegin Pharma efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Coegin Pharma meddelar härmed att bolaget slutfört den ovannämnda omnoteringsprocessen och i samband med denna upprättat ett informationsmemorandum som avser den nybildade koncernen, vilken bifogas till detta pressmeddelande. Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på bolagets hemsida.

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl var legal rådgivare i samband med omnoteringsprocessen.

Lund den 18 januari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.