Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma AB genomför en riktad emission och en företrädesemission om totalt cirka 31,4 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen i Coegin Pharma AB ("Coegin" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 31,4 MSEK fördelat på en riktad nyemission av aktier om cirka 15 MSEK ("Riktade Emissionen") samt en företrädesemission av aktier om cirka 16,4 MSEK ("Företrädesemissionen" tillsammans "Emissionerna"). Investerare i den Riktade Emissionen är det holländska investmentföretaget Nyenburgh Holding BV.

Emissionerna ska tillsammans med befintliga medel finansiera Bolagets planerade kombinerade fas I/II studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i aktinisk keratos, planering och uppstart av Bolagets framtida fas IIa studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i basalcellscancer och vidare de prekliniska undersökningar som Bolagets framtida dotterbolag skall genomföra tillsammans, se separat pressmeddelande som kommunicerats idag.

Bakgrund och motiv

Coegin arbetar med utvecklingen av läkemedelskandidater som adresserar enzymet cPLA som genom årtionden av forskning har kopplats till flertalet olika sjukdomar med inflammatoriska, cellproliferativa och fibrotiska förlopp. Coegin utvecklar nya läkemedelskandidater som adresserar det stora medicinska behovet av effektiva, säkra och praktiska behandlingar. Affärsidén är att utveckla och utlicensiera innovativa läkemedelskandidater för behandling av aktinisk keratos och cancer baserat på en ny och unik verkningsmekanism.

Emissionerna ska tillsammans med befintliga medel finansiera Bolagets planerade kombinerade fas I/II studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i aktinisk keratos, planering och uppstart av Bolagets framtida fas IIa studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i basalcellscancer och vidare de prekliniska undersökningar som Bolagets framtida dotterbolag skall genomföra tillsammans.

Ovannämnda milstolpar kommer att skapa ytterligare värde i Bolaget och kommer vidare att befästa Bolagets position, vilket i sin tur skapar värden för Bolagets aktieägare. Genom att uppnå dessa milstolpar före ytterligare kapitaltillskott späds inte befintliga och nya aktieägare ut i onödan.

Kommentar från Coegins VD, Tore Duvold

"Genom de utökade projektplanerna och denna finansiering skapar vi ett bra fundament för vår operativa och kommersiella resa, samtidigt som aktiemarknaden får insikt i Bolagets planer för de kommande 24 månaderna. Genom Emissionerna har vi säkrat vårt kapitalbehov fram till dess att vi bl.a. kan kommunicera resultat från vår fas I/II studie i aktinisk keratos. Dessutom förstärks vår ägarbas med en sektorspecialiserad internationell investerare vilket indikerar att vi är på rätt spår."

Sammanfattning av Emissionerna

 • Beslutet om den Riktade Emissionen innebär att högst 46 875 000 aktier kan emitteras. Beslutet om Företrädesemissionen innebär att högst 51 343 636 aktier kan emitteras.
 • Befintliga aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen
 • Varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Företrädesemissionen.
 • Teckningskursen i Emissionerna är 0,32 SEK per aktie.
 • Avstämningsdagen för att delta i Företrädesemissionen är den 5 mars 2021.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 mars till och med den 23 mars 2021.

Riktad nyemission

Styrelsen i Coegin har idag beslutat att genomföra den Riktade Emissionen av 46 875 000 aktier. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 april 2020.

Den Riktade Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,32 SEK per aktie motsvande en rabatt om cirka 15 procent jämfört med stängningskursen om 0,378 SEK för Bolagets aktie på NGM Nordic SME, sista dagen innan beslutet fattades. Teckningskursen har fastställts efter förhandling med investerare och på de villkor styrelsen bedömer att Emissionerna kan genomföras anpassat efter rådande marknadsläge. Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2 109 375,01 SEK. För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den Riktade Emissionen uppgår till cirka 8,30% procent, beräknat efter den annonserade Företrädesemissionen.

Tecknaren i den Riktade Emissionen är det holländska investmentföretaget Nyenburgh Holding BV.Nyenburgh Holding BV är en investerargrupp med fokus inom life science, baserad i Amsterdam. NYIPs fokus är på europeiska bioteknik- och läkemedelsbolag som utvecklar innovativa behandlingar och lösningar för människors hälsa. NYIP utvärderar grundligt sina investeringar genom att undersöka den potential som finns för bolagets innovation.

Aktierna har tecknats men ännu ej betalats. Aktier emitterade i samband med den Riktade Emissionen är inte berättigade till att delta i Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen och på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att därigenom stärka Bolagets finansiella ställning samt att öka den institutionella aktieägarbasen.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Coegin har idag beslutat att genomföra en emission av högst 51 343 636 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, d.v.s en företrädesemission. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 april 2020. Företrädesmissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2 310 463,62 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 16,4 MSEK vid full teckning.

Företrädesemissionen ska genomföras på följande villkor:

Teckningskurs: 0,32 SEK per aktie (dvs. samma teckningskurs som i den Riktade Emissionen)

Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Coegin cirka 16,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Aktiekapital och Utspädning: Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med högst 2 310 463,62 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 9,09 procent, beräknat före den annonserade Riktade Emissionen.

Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 5 mars 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 3 mars 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 4 mars 2021.

Teckningsperiod: Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 9 mars 2021 till och med den 23 mars 2021.

Teckningsrätter: Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje en (1) aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt, tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.

Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 9 mars 2021 till och med den 18 mars 2021.

Tilldelningsprinciper: För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av Företrädesemissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

 • 3 mars - Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
 • 4 mars - Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
 • 5 mars - Avstämningsdag i Företrädesemissionen
 • 8 mars - Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum
 • 9 mars - 18 mars - Handel i teckningsrätter
 • 9 mars - 23 mars Teckningsperiod
 • 9 mars - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i BTA
 • 25 mars - Offentliggörande av utfall i Företrädessemissionen

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum beräknas offentliggöras omkring den 8 mars 2021. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Coegins investeringsmemorandum som publiceras på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.coeginpharma.com, www.mangold.se)

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och sole bookrunner och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Emissionerna.

Lund den 26 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:52 CET.

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2 som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Coegin i någon jurisdiktion, varken från Coegin eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Coegin. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Emissionerna och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för Coegin i samband med Emissionerna och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Emissionerna eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Coegin har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Emissionerna. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SMEs regelverk för emittenter.

2021-11-16
Regulatorisk

Coegin Pharma AB har rekryterat Alexander Dahlquist som ny CFO.

2021-11-08
Regulatorisk

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

<<
1
2
3
4
...
8
>>