Kliniska prövningar

COAKS (Copenhagen Actinic Keratosis Study)

Coegin Pharma kommer i samarbete med Studies&Me att utföra en dubbelblind, placebokontrollerad, kombinerad fas I/II klinisk studie ledd av professor Merete Hædersdal, forskningsansvarig läkare vid Bispebjerg Hospital. I studien ingår cirka 60 patienter med aktinisk keratos för topikal behandling med läkemedelskandidaten AVX001 i olika styrkor. Syftet med studien är att undersöka säkerhet och effekt under en kortare behandlingsperiod där också digitala metoder med patienten i centrum används.

Coegin Pharma har i mars 2021 skickat in en ansökan till den danska vetenskapsetiska kommittén och det danska läkemedelsverket. Bolaget erhöll i juli godkännande från det danska läkemedelverket. Det slutliga godkännandet av studien från den vetenskapsetiska kommittén förväntas erhållas inom kort. Det försenade svaret från den etiska kommittén grundas på en generell förlängd ärendehantering som inte är ovanlig. Bolaget gör fortsatt bedömningen att den övergripande tidplanen kan hållas och att resultatet från den kliniska studien kan presenteras under första kvartalet 2022.