cPLA2a

Det finns en stor evidens för att cPLA2α har en avgörande roll vid cancer, inflammation och fibros. För det första har det i möss visat sig att genom att slå ut cPLA₂α minskar såväl lung- som tarmtumörer, för det andra så har ett signifikant överuttryck av cPLA₂α mRNA observerats hos patienter med olika tumörtyper inklusive i lunga, kolorektal och bröst. Intressant är att högt cPLA2α-uttryck korrelerade med dålig prognos, minskad total överlevnad, ökad risk för metastaser och återfall i bröst-, kolorektal- och flera andra cancertyper. Slutligen har screening av genomiska signaturdata och tidiga farmakologiska inhiberingsstudier i prekliniska modeller givit vid handen att cPLA₂α -hämmare kan användas som kemo-sensibiliseringsmedel vid multipla cancerindikationer. Sammantaget validerar dessa resultat cPLA₂α som ett lovande mål för utvecklingen av nya cancerterapier.

Det terapeutiska målet är nyckelenzymet cPLA₂α som orsakar frisättning av arakidonsyra som leder till aktivering av multipla inflammatoriska och proliferativa förlopp som spelar en avgörande roll för en lång rad av sjukdomar. Att hämma cPLA₂α förutses ha en terapeutisk effekt på cancer och inflammatoriska sjukdomar via en ny terapeutisk interventionspunkt. Våra läkemedelskandidater är både potenta och selektiva inhibitorer av cPLA₂α och har uppvisat ”proof of efficacy” i flertalet prekliniska sjukdomsindikationer. Bolagets läkemedelskandidater är inriktade på indikationer med stora ouppfyllda kliniska behov som har en stor marknadspotential.

För närvarande äger vi en sammansatt forskningsportfölj bestående av två kemiska substansfamiljer och ett antal aktiva föreningar som skyddas av flera patentfamiljer. Bolaget har erhållit ”proof of concept” i en första klinisk fas I/II studie vilket har givit en bra validering av verkningsmekanismen. Denna mekanism leder till sänkt inflammatoriskt tillstånd på cellnivå och i förlängningen minskad fibros, det vill säga sänkt celldelningstakt, vilket bland annat är en av de relevanta orsakerna till negativ utveckling av inflammatoriskt drivna cancerformer och kroniska njursjukdomar. Bolaget har dessutom uppnått signifikanta effekter på djur samt andra data som stödjer användning av cPLA₂α hämmare vid sjukdomar inom cancer samt vid fibros i njure och lunga. Dessa resultat lovar gott för utvecklingen av nya cPLA2α-inriktade, systemiska behandlingar av cancerindikationer där det finns ett stort identifierat medicinskt behov.