Basalcellscancer

Om basalcellscancer

Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer och den vanligaste av alla cancerformer. Endast i USA diagnostiseras årligen 4 miljoner patienter med basalcellscancer. Basalcellscancer finns i många olika former och kan vara både ytliga och mer invasiva. Den vanligaste orsaken är, likt atinisk keratos, exponering av solljus och involverar onormal och okontrollerad celltillväxt.  Även om basalcellscancer sällan utvecklas till melanom, är det en stor olägenhet för patienter, eftersom det kan utvecklas till stora lesioner i form av öppna sår, röda prickar eller som större sfärer i huden. Basalcellscancer behandlas huvudsakligen med kirurgi, men även topikala läkemedel används i de fall där lesionen är ytlig.

Planering av fas IIa-studie inom basalcellscancer

Bolaget planerar att ta till vara på möjligheten att utveckla topikal behandling för ytlig basalcellscancer genom en fortsättning på aktinisk keratos­-studierna, och härefter genomföra en fas IIa-studie inom basalcellscancer under andra hälften av 2022. Styrelsen bedömer att kapitalbehovet för den aktuella studien uppgår till cirka 20 MSEK under 2022, vilket enligt styrelsen, anses vara begränsat mot den potentiella värdeförädling detta innebär för aktieägarna i bolaget.

Marknadsöversikt

Den globala marknaden uppskattas till nästan 5,4 miljarder USD i 2017 med en CAGR-tillväxt fram till 2024 på knappt 9 procent. Bolaget utvärderar möjligheten att utveckla samma aktuella behandling för ytlig basalcellscancer genom en fortsättning på aktinisk keratos-studierna.